Кафедра фінансів та кредиту

Кафедра фінансів та кредиту

  Кафедра фінансів і кредиту веде підготовку бакалаврів за напрямом підготовки "Фінанси і кредит" та спеціалістів зі спеціальності «Фінанси і кредит».

Спеціальність акредитовано за ІІI рівнем акредитації, що дає право на видачу диплома бакалавра і спеціаліста державного зразку.

 Мета кафедри - підготовка висококваліфікованих фахівців, які є конкурентоспроможними на ринку праці, вміють ефективно використовувати отримані знання та практичні навички для здійснення фінансової роботи в банківському секторі, страховому бізнесі, державних фінансах, податкових структурах та  на фінансовому ринку.

 Основне завдання кафедри – проведення усіх видів навчально-методичної та наукової роботи, орієнтованої на забезпечення фахової підготовки випускників на рівні, достатньому для самостійного прийняття фінансових рішень.

 Політика кафедри – створення цілісної системи заходів з удосконалення технологій навчання в контексті завдань Болонського процесу, розширення обсягів впровадження активних методів навчання з широким залученням комп’ютерних засобів, органічне поєднання освітньої діяльності  та наукових досліджень з метою забезпечення високої якості підготовки майбутніх фахівців.

  До навчального процесу залучаються також керівні спеціалісти банків, які працюють на кафедрі за сумісництвом. Колектив кафедри з метою підвищення якості викладання проводить цілеспрямовану методичну роботу, застосовує прогресивні форми навчання, практикує читання проблемно-дискусійних лекцій, проводить заняття з використанням практичних ситуацій, використанням структурно-логічних схем. На кафедрі систематично оновлюються лекційні курси, плани практичних занять та самостійної роботи.

 Викладачі кафедри щорічно беруть активну участь у науково-методичних конференціях університету з питань удосконалення змісту та форм організації навчального процесу відповідно до міжнародних стандартів, беруть участь у науково-дослідній роботі.

 Структура навчально-виховного процесу підготовки фахівців спрямована на виконання вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм з підготовки бакалаврів і спеціалістів, які розроблені на підставі сучасного вітчизняного та міжнародного досвіду, та відповідають вимогам Державних стандартів освіти.

        Перелік дисциплін кафедри фінансів і кредиту:

 1. Аналіз банківської діяльності.
 2. Банківські операції.
 3. Бюджетна система.
 4. Бюджетний менеджмент.
 5. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання.
 6. Гроші та кредит.
 7. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції.
 8. Міжнародні фінанси.
 9. Місцеві фінанси.
 10. Податкова система.
 11. Податковий менеджмент.
 12. Податкові системи зарубіжних країн.
 13. Ринок фінансових послуг.
 14. Соціальне страхування.
 15. Страхові послуги.
 16. Страхування.
 17. Фінанси зарубіжних корпорацій.
 18. Фінанси підприємств.
 19. Фінанси, гроші та кредит.
 20. Фінанси.
 21. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання.
 22. Фінансова звітність.
 23. Фінансова санація та банкрутство підприємств.
 24. Фінансове право.
 25. Фінансовий аналіз.
 26. Фінансовий менеджмент у банку.
 27. Фінансовий менеджмент.
 28. Фінансовий ринок.

 


Як нас знайти