Кафедра менеджменту і адміністрування

Кафедра менеджменту і адміністрування


Маєте талант організатора? Ваші активність та цілеспрямованість важко не помітити? Цілком можливо, що ваше покликання – професія менеджера. Здобути відповідний фах можна за напрямом підготовки «Менеджмент» (бакалаврат) за денною та заочною формами навчання. Випускники ПВНЗ «ІДА», які отримали кваліфікацію бакалавра з менеджменту, можуть продовжити навчання для здобуття рівня «спеціаліст» за спеціальностями  «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»«Менеджмент організації і адміністрування»

Випускаюча кафедра менеджменту створена в 1995 році, в 2012 році перейменована в кафедру менеджменту і адміністрування. Основною метою діяльності кафедри є підготовка менеджерів, інноваторів-управлінців, які володіють нестандартним мисленням, необхідними знаннями та практичними навичками для впровадження та ведення адміністративного менеджменту в реальних життєвих умовах з урахуванням законодавчої бази України.

Особливості професії

 Сьогодні поняття «менеджмент» пов’язане зі сферою управління людськими ресурсами. І хоча робота менеджера не завжди передбачає перебування на керівній посаді, проте вимагає від працівника розвинених навичок планування, контролю, впливу на оточуючих заради досягнення мети. Менеджмент реалізується в найрізноманітніших сферах – є менеджери з реклами, з продажів, проектні менеджери та ін. Також сьогодні на ринку праці є значна потреба в логістиках. Представники цієї професії займаються оптимізацією транспортних перевезень та питаннями складування продукції. Як доставити товар у відведений час у потрібне замовнику місце з найменшими витратами – таку задачу вирішує менеджер із логістики.  У сучасних умовах, коли зв’язки між країнами, зокрема економічні, дуже міцні, важко переоцінити значення роботи менеджера із зовнішньоекономічної діяльності. 

Ми прагнемо втілити в життя ідею соціально відповідального управлінця. Адміністрування - це організація дій персоналу та процесу в цілому з урахуванням регламенту і мотивації. Адміністративний менеджмент базується на ієрархії, чітких розмежуваннях і розподілі повноважень.

Основні обов’язки менеджерів:

 • розробка стратегічних цілей компанії;
 • вивчення зовнішніх та внутрішніх ринків країни з метою пошуку майбутніх споживачів;
 • обґрунтування шляхів економії всіх видів ресурсів;
 • прогнозування, яка продукція користуватиметься попитом серед споживачів;
 • планування діяльності організації;
 • розробка бізнес-плану;
 • аналіз ефективності економічних зв’язків;
 • організація рекламної діяльності;
 • управління підлеглим персоналом;
 • складання звітів про діяльність підприємства тощо.

Загалом функції менеджерів залежать від конкретної посади (менеджер із продажів, менеджер із персоналу та ін.) і специфіки компанії.

Головна мета роботи менеджера полягає у забезпеченні виконання роботи конкретними людьми, перетворенні ресурсів у вигляді матеріалів, технологій, інформації в бажаний прибуток, який отримає компанія (установа, організація, підприємство).

Особисті якості

 Робота менеджера підійде комунікабельним, уважним, відповідальним, організованим, креативним, тим, хто має лідерські якості. Менеджер повинен бути компетентною і ерудованою людиною, упевненою в собі, яка вміє надихати підлеглих на реалізацію ідеї. Для фахівця з менеджменту важливо розгледіти в людині її таланти та здібності і залучити працівника до такої справи, в якій його найкращі риси зможуть проявитися найяскравіше. За класифікацією професій менеджер належить до типу «людина – людина», тому вміння налагоджувати ділові стосунки є одним із головних у його роботі.

Сучасний професійний менеджер повинен володіти наступними якостями:

 • Мистецтво бути рівним, тобто здатність установити і підтримувати систему стосунків з людьми як з рівними собі.
 • Мистецтво бути лідером – здатність управляти підлеглими, справлятися з усіма складнощами і проблемами, що приходять до людини разом із владою і відповідальністю.
 • Мистецтво розв’язувати конфлікти – здатність виступати у ролі посередника між двома сторонами в конфлікті, урегулювати неприємності, породжувані психологічним стресом.
 • Мистецтво обробляти інформацію – здатність побудувати систему комунікацій в організації, одержувати надійну інформацію й ефективно її оцінювати.
 • Мистецтво приймати нестандартні управлінські рішення – здатність знаходити проблеми і розв’язання в умовах, коли альтернативні варіанти дій, інформація і цілі є неясними чи сумнівними.
 • Мистецтво розподіляти ресурси й організації – здатність вибрати найкращу альтернативу, знайти оптимальний варіант в умовах обмеженого часу і нестачі інших видів ресурсів.
 • Мистецтво самоаналізу – здатність розуміти позицію лідера і його роль в організації, уміння бачити те, який вплив лідер має на організацію.

     Кафедра менеджменту і адміністрування  допомагає студентам опанувати перелічені якості для формування конкурентоспроможних та високо кваліфікаційних спеціалістів з менеджменту.

  Навчальний процес

Кафедра менеджменту і адміністрування веде підготовку бакалаврів з напряму підготовки  «Менеджмент» та спеціалістів за спеціальностей «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», які мають бути підготовленими для управлінсько-економічної діяльності в організаціях, установах, фірмах, закладах та на підприємствах різних сфер діяльності.

   Всі спеціальності акредитовано за ІІI рівнем акредитації, що дає право на отримання диплома спеціаліста державного зразку.

  Структура навчально-виховного процесу підготовки фахівців спрямована на виконання вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм з підготовки бакалавра і спеціаліста, які розроблені на підставі сучасного вітчизняного та міжнародного досвіду, та відповідають вимогам Державних стандартів освіти.

    В навчальному процесі з підготовки менеджерів зроблено акцент на системному використанні теоретично та практично апробованих управлінських ситуацій, які органічно злиті з тестуванням; на використанні в ньому узагальненого досвіду проведення наукових досліджень у галузі менеджменту.

     Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях, симпозіумах, «круглих столах», інноваційних форумах, тренінгах,  залучають до наукової роботи студентів.

  На кафедрі менеджменту і адміністрування викладаються  наступні дисципліни:

-  вступ до фаху,

-  організація підприємницької діяльності,

-  державне та регіональне управління,

-  менеджмент,                                                              

-  маркетинг,

- теорія організації,

- аналіз господарської діяльності підприємства,

- управлінські рішення,

- управління якістю,

- управління ресурсами і витратами,

- операційний менеджмент,

- зовнішньоекономічна діяльність підприємства,

- організація праці менеджера,

- контролінг,

- логістика,

- управління  персоналом,

- менеджмент і адміністрування,

- самоменеджмент,

- управління інноваціями,

- стратегічне управління,

- адміністративний менеджмент,

- менеджмент ЗЕД,

- міжнародний маркетинг,

- інвестиційний менеджмент,

- ризик у ЗЕД,

- міжнародне приватне право,

- договірне право,

- публічне адміністрування,

- управління змінами,

- стратегічний менеджмент,

- корпоративне управління,

- менеджмент організацій.


Як нас знайти