Кафедра теоретично-прикладної економіки

Кафедра теоретичної і прикладної економіки підприємств функціонує у складі факультету економіки та менеджменту, акумулює в собі високий науково-педагогічний потенціал.

Кафедра бере свій початок з 1998 року, як кафедра «Економічних дисциплін». В 2000 році вона отримала сучасну назву.

На кафедру покладені завдання підготовки майбутніх фахівців з базових фундаментальних математичних, інформаційних та економічних дисциплін теоретичного і прикладного характеру.

Кафедра ТПЕ має вагомий науково-методичний, дидактичний і навчально-виховний фундамент для збереження та збагачення класичної спадщини минулого й підняття її на вищий, адекватний новим інноваційним вимогам, щабель розвитку.

Місія кафедри полягає в формуванні гармонійно розвиненої особистості — висококваліфікованого економіста, здатного в ринкових умовах приймати обґрунтовані господарські рішення і нести відповідальність за результативність діяльності підприємства.

В складі кафедри працюють тільки висококваліфіковані спеціалісти, які щироко використовують інноваційні методи активізації навчального процесу, тобто навчальні технології, що застосовуються для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисциплін (проблемні лекції, лекції-презентації по темам курсів, семінари–дискусії, мозкові атаки, презентації, дидактичні ігри тощо).

Викладачі кафедри щорічно підвищують свій професіоналізм шляхом участі в регіональних та міжнародних науково-практичних конференціях та на сучасних підприємствах міста. Ведеться постійна робота над удосконаленням існуючих та підготовкою нових навчально-методичних матеріалів з урахуванням вимог переходу освіти до реалізації положень Болонської конвенції.

Важливим напрямком діяльності кафедри  є наукова діяльність. Її роль визначається тим, що в умовах швидкого морального старіння інформації розвиток вищої освіти і підготовка висококваліфікованих кадрів неможливі без здійснення викладачами власних науково-дослідних робіт. 

Основними напрямами наукової діяльності кафедри є дослідження господарського механізму, механізму координації трансформаційної економіки; проблеми підприємництва, підприємницька діяльність та продуктивність праці; національна соціально-економічна безпека; методологія економічної науки, системний аналіз; інформаційна економіка та економіка знань; державна економічна політика; міжнародна торгівля та СОТ; особливості взаємозв'язку культури та економічного розвитку; циклічність економічного розвитку, антициклічне регулювання економіки країн, міжнародна конкурентоспроможність країн, національні моделі економічних систем тощо. Вся наукова та науково-методична робота кафедри цілеспрямовано орієнтована на удосконалення змісту освіти та пріоритетних напрямів її розвитку.

Наукова діяльність професорсько-викладацького складу кафедри ґрунтується на творчому, органічному синтезі положень неокласичного синтезу та інституціональних напрямів економічної науки. Для вирішення прикладних проблем здійснюється їх адаптація до умов трансформаційної економіки із несформованими ринковими інститутами та слабкістю громадянського суспільства.

З метою активізації науково-методичних досліджень співробітників кафедри та відповідно до плану наукової роботи на кафедрі ТПЕ щомісячно працює науково-методичний семінар, де відбувається апробація наукових робіт науковців, аспірантів і пошукачів кафедри. Протягом 2013-2015рр. кафедрою  було проведено низку наукових семінарів за наступними темами:

  • «Використання математичних моделей та методів в дослідженні економічних процесів»;
  • «Конкурентоспроможність національної економіки в умовах інноваційного розвитку»;
  • «Економіко-математичне моделювання технологічної структури економіки України»;
  • «Проблеми розвитку інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств»;
  • «Політика реформування відносин зайнятості в Україні»
  •  «Вплив інфляції на процеси економічного розвитку України».

Кафедра ТПЕ налагоджує тісні зв’язки з підприємствами міста, так на базі ПАТ «Арселор Міталл Кривий Ріг» у 2015 році було проведено викладачами кафедри науково-практичний семінар для менеджерів і фахівців підприємства на тему «Використання пакету Microsoft Excel 2007-2013 для обробки статистичних даних».

Виховна робота є важливим видом діяльності кафедри ТПЕ і спрямована на вдосконалення педагогічної кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри і підвищення наукового рівня викладання з метою вдосконалення підготовки висококваліфікованих кадрів, формування наукового світогляду у студентів, виховання у них активної життєвої позиції.

У виховній роботі кафедри бере участь увесь професорсько-викладацький склад кафедри. З метою вдосконалення й обговорення питань виховної роботи на кафедрі проводяться семінари. Засідання відбуваються 1-2 рази на семестр. На семінарі складаються основні документи планування виховного процесу на поточний навчальний рік, обговорюються загальні питання з проблеми виховання у вищій школі, затверджуються плани кураторів.

Кафедра будує роботу з виховання студентства на основі різних методик, шляхом широкого обговорення теоретичних, практичних засобів, на основі критики і самокритики. Основною метою виховної роботи є вдосконалення навчального процесу як єдиного процесу навчання і виховання.

 Кафедра будує роботу з виховання студентства на основі різних методик, шляхом широкого обговорення теоретичних, практичних засобів, на основі критики і самокритики. Основною метою виховної роботи є вдосконалення навчального процесу як єдиного процесу навчання і виховання.Виховна робота кафедри проводиться у тісній співпраці з ректоратом та  факультетом.


Як нас знайти