Положення про факультет

Положення

про факультет

економіки та менеджменту

ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування»

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Факультет «Економіки та менеджменту» є самостійним організаційним і навчально-науковим підрозділом Приватного вищого навчального закладу «Інститут ділового адміністрування» (далі - Інститут). Факультет здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр з одного чи кількох споріднених напрямів підготовки, спеціальностей за денною і заочною формами навчання.

1.2. Факультет об'єднує відповідні кафедри, лабораторії та інші підрозділи для підготовки фахівців певних галузей знань, проведення наукових досліджень, виховної та культурно-просвітницької роботи.

1.3. Факультет створюється при наявності не менше 200 студентів денної та заочної форм навчання.

1.4. Факультет    створюється, реорганізується чи припиняє свою діяльність за рішенням Вченої ради Інституту. Офіційна назва факультету встановлюється рішенням Вченої ради Інституту при його створенні чи реорганізації та повинна відповідати галузі (галузям) знань, із якої здійснюється підготовка фахівців.

1.5. У своїй діяльності факультет керується законодавством України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Інституту, рішеннями Вченої ради Інституту, наказами ректора Інституту, розпорядженнями керівництва Інституту, а також цим Положенням.

1.6. Факультет не є юридичною особою.

1.7. Факультет може мати печатку, власну емблему та іншу символіку.

1.8. Зміст та регламентація роботи факультету визначається річними та перспективними планами роботи факультету.

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ

 

 2.1. Основними завданнями факультету є:

-         підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів відповідно до вимог Державних стандартів освіти;

-         забезпечення високої якості підготовки фахівців;

-         виконання встановлених обсягів державного замовлення на підготовку фахівців;

-         створення умов для наукових досліджень відповідно до планів роботи кафедр, Інституту;

-         співробітництво з освітніми закладами, підприємствами, організаціями, установами для забезпечення змісту підготовки фахівців із напрямів підготовки, спеціальностей факультету;

-         координація навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи кафедр, безпосередньо підпорядкованих факультету  ;

-         координація роботи з підготовки підручників, навчальних посібників, методичної, наукової та іншої літератури за профілями факультету ;

-         впроваджувати інноваційні технології у навчально-виховний процес;

-         утримання матеріально-технічної бази факультету  та соціальної інфраструктури, матеріальна та соціальна допомога співробітникам і студентам факультету         ;

-         створення умов для академічної мобільності студентів;

-         здійснення моніторингу якості освіти;

-         сприяти працевлаштуванню випускників;

-         відродження, збереження та пропагування національних традицій, здійснення культурно-просвітницької діяльності;

-         створення умов для задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, моральному та фізичному розвитку, пропаганда здорового способу життя студентів.

 

 2.2. Основними напрямками діяльності факультету         є:

-         реалізація Державних галузевих стандартів освіти;

-         розробка та забезпечення реалізації навчальних планів підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;

-         планування, організація та методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

-         здійснення профорієнтаційної роботи, проведення своєчасного аналізу підготовки кадрів із напрямів підготовки, спеціальностей факультету , сприяння працевлаштуванню випускників;

-         інтенсифікація процесу навчання, впровадження в навчальний процес новітніх освітніх технологій;

-         підготовка пропозицій із відкриття нових напрямів підготовки, спеціальностей на факультеті/ інституті відповідно до потреб регіону;

-         інтеграція навчального процесу та майбутньої професійної діяльності студентів, визначення баз проходження навчальних та виробничих практик студентів факультету, організація практик та контроль за їх проходженням;

-         забезпечення ефективної діяльності кафедр факультету , стабільності та наступності поколінь науково-педагогічних кадрів, створення умов для зростання їхньої професійної майстерності;

-         підвищення результативності науково-дослідницької діяльності кафедр та науково-дослідницької роботи студентів;

-         допомога при формуванні органів студентського самоврядування, сприяння студентським організаціям у забезпеченні норм та нормативів соціально-побутових умов навчання та проживання студентів у гуртожитках;

-         сприяння культурному і духовному розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються на факультеті/ інституті, у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції та Законів України, обраної професії;

-         удосконалення методів і форм виховної роботи зі студентською молоддю;

-         організація і проведення виховної, культурної, духовно-освітньої, спортивно-масової роботи зі студентами факультету;

-         дотримання морально-етичних норм, створення атмосфери доброзичливості та взаємної поваги між працівниками і студентами факультету     ;

-         забезпечення охорони праці та техніки безпеки учасників навчально-виховного процесу.

 

ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ФАКУЛЬТЕТУ

 

Факультет має такі повноваження:

-         подання пропозицій щодо формування кадрового складу кафедр факультету;

-         здійснення повного циклу навчальної, методичної, наукової та виховної роботи;

-         розробка варіативних частин освітньо-кваліфікаційних характеристик і освітньо-професійних програм підготовки фахівців за напрямами підготовки, спеціальностями факультету;

-         організація роботи з ліцензування й акредитації напрямів підготовки, спеціальностей факультету;

-         ухвалення навчальних планів, розробка та контроль виконання робочих навчальних планів за напрямами підготовки, спеціальностями факультету;

-         розробка планів видання навчально-методичної літератури та її рекомендація до друку;

-         призначення студентам стипендій та представлення студентів за успіхи у навчанні, науковій роботі, громадському житті факультету, спортивні результати, участь у спортивно-масовій роботі до різних форм морального та (або) матеріального заохочення;

-         внесення пропозицій адміністрації Інституту щодо накладання стягнень чи відрахування студентів факультету;

-         внесення пропозицій адміністрації Інституту щодо представлення викладачів та співробітників до морального та (або) матеріального заохочення; накладання стягнень на працівників факультету;

-         забезпечення навчального процесу на факультету;

-         визначення баз для проведення практик, організація та контроль проведення навчальних і виробничих практик;

-         профорієнтаційна робота зі школярами міста й регіону;

-         підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу;

-         організація стажування викладачів, науковців та аспірантів;

-         організація виховної роботи зі студентами, зокрема в закріплених за факультетом гуртожитках;

-         координація наукової роботи факультету;

-         формування пропозицій щодо складу приймальної комісії;

-         участь у державних, міжнародних програмах, конкурсах, фондах;

-         подання пропозицій щодо участі в загально-інститутських проектах;

-         ініціювання проведення конференцій, семінарів, симпозіумів тощо;

-         інформаційно-рекламна діяльність;

-         участь в оперативному управлінні майновим комплексом факультету, утримання його в належному технічному та санітарному стані;

-         забезпечення діловодства та документообігу факультету;

-         проведення заходів із охорони праці, безпеки життя і здоров'я студентів та співробітників при проведенні навчальних занять та поза аудиторної роботи.

 

IV. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФАКУЛЬТЕТОМ

 

 4.1. Управління факультетом здійснюється відповідно до чинного законодавства, Статуту Інституту та цього положення.

 4.2. Колегіальним органом факультету є вчена рада факультету, склад якої формується відповідно до Статуту Інституту та цього положення. Очолює вчену раду факультету  її голова - декан факультету.

 4.3. До складу Вченої ради факультету входять за посадами заступники декана, завідувачі кафедр, голова органу студентського самоврядування факультету, голова профбюро факультету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників факультету і працюють у ньому на постійній основі, виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті відповідно до квот, визнаних у Статуті Інституту. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради факультету мають становити науково-педагогічні працівники факультету і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті. Виборні представники обираються Зборами трудового колективу факультету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті, - загальними зборами осіб, які навчаються на факультеті.

 4.4. Вчена рада факультету заслуховує звіти декана і його заступників, завідувачів випускових кафедр, керівників підрозділів, розв'язує питання навчальної, наукової, виховної діяльності факультету; вносить пропозиції до Вченої ради Інституту про зміни його структури. До компетенції вченої ради факультету належить: визначення загальних напрямків наукової діяльності факультету, ухвалення навчальних програм та навчальних планів; розв'язання питань організації навчально-виховного процесу на факультеті.

 4.5. Засідання вченої ради факультету відбуваються не рідше одного разу на місяць відповідно до затвердженого плану роботи. Рішення вченої ради вважається правоможним, якщо на її засіданні були присутні не менше 2/3 її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

 4.6. Повноваження членів вченої ради факультету припиняються у зв'язку із завершенням терміну повноважень вченої ради факультету, звільненням із посади, вибуттям із числа працівників факультету та (або) особистою заявою. Зміни у складі вченої ради факультету здійснюються за рішенням вченої ради факультету/ інституту.

 4.7. Робота вченої ради факультету здійснюється згідно з планом, який складається на кожний  навчальний рік.

         4.8. Рішення вченої ради факультету  вводяться в дію розпорядженнями декана факультету/ директора інституту і є обов'язковими для виконання працівниками та студентами факультету. Рішення вченої ради факультету можуть бути мотивовано скасовані Вченою радою Інституту.

 4.9. Організація діловодства вченої ради факультету покладається на секретаря, який обирається вченою радою факультету з числа членів вченої ради факультету.

4.10. Засідання вченої ради факультету є відкритими. Будь-хто з працівників факультету може бути присутнім на засіданні вченої ради факультету без права голосу при прийнятті рішення. Інші особи можуть бути присутні на засіданні вченої ради факультету з дозволу вченої ради.

 4.11. Безпосереднє керівництво діяльністю факультету здійснює декан (директор), який повинен мати науковий ступінь та вчене звання й обирається на цю посаду з числа працівників факультету Вченою радою Інституту на термін до п’яти років відповідно до Положення про обрання за конкурсом і прийняття на роботу науково-педагогічних працівників у ПВНЗ «ІДА». Із деканом факультету / директором інституту укладається контракт.

 4.12. Декан факультету/ директор інституту здійснює своє роботу під керівництвом ректора Інституту та проректорів за напрямами роботи.

 4.13. Декан факультету/ директор інституту здійснює керівництво навчальною, науковою, методичною та виховною роботою факультету на основі чинного законодавства, Статуту Інституту, цього Положення, контракту та посадової інструкції.

 4.14. Декан видає розпорядження, що стосуються діяльності відповідного факультету. Розпорядження є обов'язковими для виконання всіма працівниками і студентами факультету і можуть бути скасовані ректором Інституту.

 4.15. На декана факультету покладаються завдання, визначені посадовою інструкцією та контрактом:

-         безпосереднє керівництво деканатом/ директоратом для організації та здійснення навчальної, наукової, методичної та виховної роботи, профорієнтаційної роботи;

-         організація виконання наказів та розпоряджень адміністрації Інституту та контроль за їх виконанням;

-         проведення засідань вченої ради факультету, контроль за виконанням її рішень;

-         організація підготовки й реалізації Стандартів освіти, навчальних планів та навчальних програм, контроль за їх виконанням викладачами та студентами факультету;

-         контроль за виконанням розкладу навчальних занять та екзаменів;

-         підготовка акредитаційних справ напрямів підготовки (спеціальностей), за якими здійснюється підготовка фахівців на факультеті.

-         формування академічних груп;

-         підготовка подання на призначення кураторів та старост академічних груп;

-         здійснення планування й організації навчальної та виробничої практик;

-         контроль за організацією самостійної роботи студентів;

-         організація роботи державних екзаменаційних комісій;

-         організація виховного процесу на факультеті, контроль за виконанням планів виховної роботи кафедр, кураторів академічних груп;

-         організація спортивно-оздоровчих заходів;

-         проведення роботи зі сприяння працевлаштуванню випускників, підтримання зв'язків із випускниками факультету;

-         розвиток форм самоврядування серед студентів факультету, зв'язок факультету/ інституту з громадськими організаціями;

-         контроль за умовами проживання студентів факультету в гуртожитку, сприяння адміністрації гуртожитку у підтриманні порядку;

-         відповідальність за збереження майна факультету, санітарно-технічний стан аудиторій фонду факультету;

-         відповідальність за охорону праці та безпеку життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу;

-         організація діловодства факультету.

 4.16. Заступники декана факультету призначаються наказом ректора Інституту за поданням вченої ради факультету з числа осіб, які працюють на факультеті, мають, як правило, науковий ступінь та/або вчене звання та досвід роботи.

 4.17. Заступники декана підпорядковуються безпосередньо декану факультету  та керуються у своїй роботі цим Положенням та посадовою інструкцією.

 4.18. Деканат факультету інституту забезпечує, зокрема, виконання таких завдань:

-         контроль за складанням і виконанням розкладу навчальних занять, за раціональним використанням аудиторного фонду;

-         контроль за виконанням графіку навчального процесу;

-         контроль і аналіз стану навчальної та трудової дисципліни, контроль за відвідуванням навчальних занять студентами;

-         контроль за дотриманням трудової дисципліни викладачами;

-         контроль за виконанням працівниками і студентами факультету Правил внутрішнього розпорядку;

-         організація обліку успішності студентів, ведення журналів академічних груп, заповнення відомостей обліку успішності, ведення навчальних карток і іншої документації, підведення підсумків та аналіз сесій;

-         організація і контроль за ліквідацією академічної заборгованості студентами;

-         ведення контингенту студентів, своєчасна підготовка наказів з особового складу студентів;

-         підготовка і подання документів на призначення іменних стипендій, на переведення студентів із навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на навчання за кошти державного бюджету;

-         оформлення академічних довідок;

-         підготовка документації до державної атестації;

-         організація видачі дипломів, додатків до них, підготовка відповідної документації;

-         організація та видача студентських квитків та індивідуальних навчальних планів студентів;

-         контроль за складанням і виконанням планів роботи факультету та кафедр, які входять до складу факультету;

-         підготовка й подання матеріалів до статистичних звітів та звітів про роботу факультету/ інституту.

 4.19. Діловодство на факультеті здійснює секретар факультету, який керується посадовою інструкцією.

 

V. СТУДЕНТИ ФАКУЛЬТЕТУ

 

5.1. До числа студентів факультету  зараховуються особи відповідно до чинних правил прийому. Навчання студентів може здійснюватися з відривом та без відриву від виробництва. Студентам, які навчаються на денній формі (за державним замовленням) та мають необхідний бал успішності, виплачується стипендія відповідно до Порядку  призначення і виплати стипендій, матеріальної допомоги  та заохочення (преміювання) студентам, аспірантам та докторантам Бердянського державного педагогічного Інституту. Студенти можуть навчатися за індивідуальним та вільним графіком навчання відповідно до Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у Бердянському державному педагогічному Інституті.

 5.2. Студенти беруть участь у діяльності факультету      та мають права, передбачені чинним законодавством. Студенти можуть обирати і бути обраними до вченої ради факультету. Студенти можуть створювати органи самоврядування відповідно до Статуту Інституту та приймати рішення в межах їх компетенції.

 5.3. Студенти зобов'язані у встановлені строки виконувати навчальні плани й програми та дотримуватися вимог Положення про організацію навчального процесу в Бердянському державному педагогічному Інституті. За невиконання навчальних планів, за порушення Правил внутрішнього розпорядку Інституту на студентів можуть бути накладені адміністративні стягнення, зокрема студенти можуть бути відраховані з Інституту.

 

VI. МАЙНО ТА КОШТИ ФАКУЛЬТЕТУ

 

6.1.  За факультетом для забезпечення навчальної діяльності закріплюється приміщення, комп'ютери, комп'ютерні мережі, оргтехніка, лабораторії та їх обладнання, засоби зв'язку та телекомунікації.

6.2. Факультет несе відповідальність за збереження майна та дотримання порядку в закріплених за ним приміщеннях.

 

VII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ФАКУЛЬТЕТУ

 

7.1. Контроль за діяльністю факультету здійснює ректор Інституту та проректори.

7.2. Декан факультету звітує про свою діяльність перед вченою радою факультету, Вченою радою Інституту, ректором Інституту.

7.3. Контроль за діяльністю факультету та перевірка певних видів роботи факультету може здійснюватися за рішенням ректора або проректорів іншими посадовими особами та структурними підрозділами Інституту.

 

VІІІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

 

8.1. Припинення діяльності факультету здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації.

8.2. Факультет реорганізується або ліквідується за рішенням Вченої ради Інституту.

8.3. При реорганізації факультету документи, які знаходяться на факультеті, передаються на зберігання правонаступнику; при ліквідації - до архіву Інституту.

ІX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Це Положення розглядається і схвалюється Вченою радою Інституту та вводиться в дію наказом ректора Інституту.

9.2. Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються і ухвалюються Вченою радою Інституту за поданням Вчених рад факультетів та вводяться в дію наказом ректором Інституту.


Як нас знайти