Положення про кафедру фінансів та кредитів

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КАФЕДРУ ФІНАНСІВ ТА КРЕДИТУ

ПВНЗ «ІНСТИТУТ ДІЛОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ»

 

 

Загальні положення

 

Кафедра фінансів і кредиту є одним з основних структурних підрозділів інституту, який здійснює навчально-виховний процес і його методичне забезпечення і проводить наукові дослідження.

Кафедра фінансів і кредиту створюється наказом генерального директора.

Кафедра фінансів і кредиту безпосередньо підпорядкована декану факультету.

Кафедра фінансів і кредиту є кафедрою фахової підготовки та випускаючою.

Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який призначається на посаду наказом генерального директора на підставі подання ректора.

Навчально-виховна, методична, наукова і організаційна діяльність кафедри регламентується чинним законодавством, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, наказами генерального директора, рішеннями Вченої Ради інституту.

На кафедрі фінансів і кредиту ведеться документація, що відображає стан наукової і методичної роботи, зміст і організацію навчально-виховного процесу.

Усі питання про діяльність кафедри фінансів і кредиту обговорюються на засіданні кафедри.

 

Основні  функції кафедри фінансів і кредиту

 

Фундаментальна і фахова підготовка кваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «спеціаліст» для планово-економічної, організаційно-управлінської і дослідницької діяльності на підприємствах і в організаціях різних форм власності і видів діяльності.

Організація і забезпечення навчального процесу за однією або декількома навчальними дисциплінами, виконання наукових досліджень відповідно до плану роботи кафедри, а також забезпечення творчих зв’язків з випускниками інституту.

Організація виховної роботи відповідно до планів роботи кураторів, участь в організації виховної роботи відповідно до плану роботи інституту.

Проведення, відповідно до навчальних планів та розкладів, навчальних занять, консультацій, екзаменів і заліків, керівництво виконанням контрольних, курсових, випускних і дипломних робіт, керівництво практикою.

Безперервне удосконалення якості викладання, пошук, розробка і впровадження нових методик викладання, використання сучасного технічного забезпечення навчального процесу.

Розробка робочих програм на підставі типових програм дисциплін, навчальних планів і освітньо-кваліфікаційних характеристик фахівців з відповідної спеціальності.

Комплексне методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри відповідно до вимог до структури і змісту навчально-методичного комплексу дисципліни.

Підготовка підручників і навчальних посібників за дисциплінами, що викладаються.

Здійснення постійного контролю за якістю навчання студентів, аналіз результатів проміжного, підсумкового і остаточного контролю, організація і контроль самостійної роботи студентів.

Підвищення кваліфікації викладачів кафедри відповідно до планів підвищення кваліфікації.

Вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи викладачів відповідних кафедр провідних навчальних закладів України, здійснення допомоги викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю.

Співробітництво зі спеціалістами підприємств і організацій з питань підготовки фахівців, складання практичних завдань, тематики курсових, випускних і дипломних робіт, залучення до педагогічної діяльності й участі у державній атестації студентів, виконання науково-дослідницької діяльності.

Виконання науково-дослідницької роботи з найважливіших фінансово-економічних проблем, проблем педагогіки вищої школи; обговорення результатів науково-дослідницької роботи, рекомендування їх до публікації, участь у впровадженні у практику; організація науково-дослідницької роботи студентів, залучення їх до наукової роботи кафедри.

Виконання науково-дослідницької роботи у рамках підготовки кандидатських і докторських дисертацій.

Підготовка і проведення науково-практичних конференцій і семінарів різного рівня.

Організація і керівництво навчальною, виробничою і переддипломною практикою, випускними і дипломними роботами, організація роботи державних екзаменаційних комісій.

Підготовка і проведення внутрішньоінститутських студентських олімпіад. Підготовка студентів до участі у Всеукраїнських предметних олімпіадах.

Участь у підготовці до акредитації спеціальностей інституту відповідно до планів підготовки до акредитації.

Участь у підготовці до ліцензування нових спеціальностей відповідно до планів підготовки до ліцензування: розробка освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм, навчальних планів, навчально-методичних комплексів дисциплін.

Участь у профорієнтаційній роботі серед абітурієнтів міста і країни.

 

Структура

 

Структура, кількісний і якісний склад кафедри фінансів і кредиту визначаються характером її спеціалізації, кількістю і змістом дисциплін, що викладаються, обсягом навчального навантаження, складністю і обсягом науково-дослідної роботи, іншими складовими.

До складу кафедри входять професори, доценти, старші викладачі, викладачі, асистенти, навчально-допоміжний склад.

Кафедра може мати у своєму складі навчально-методичні кабінети, навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, кабінети для виконання дипломних робіт.

Структура і штати кафедри затверджуються генеральним директором інституту щороку.

 

Права кафедри

 

Права, відповідальність і взаємовідносини кафедри реалізуються через права її завідувача і наведені у посадовій інструкції завідувача кафедри.

Кафедра фінансів і кредиту має право представляти інтереси інституту на міжнародних конференціях (симпозіумах) в межах наданих повноважень, а також брати участь у роботі всіх підрозділів та органів управління інституту, де обговорюються й вирішуються питання діяльності кафедри фінансів і кредиту.

 

Відповідальність

 

Відповідальність кафедри фінансів реалізується через відповідальність працівників кафедри фінансів і кредиту: завідувача кафедри фінансів, заступників завідувача кафедри фінансів і кредиту та інших працівників кафедри фінансів і кредиту.

Відповідальність кожного працівника кафедри фінансів і кредиту визначається посадовою інструкцією, Правилами внутрішнього розпорядку та іншими нормативно-правовими документами.

 

Взаємовідносини з іншими підрозділами інституту

 

У своїй діяльності кафедра фінансів і кредиту співпрацює з:

-         Ректоратом інституту,

-         Вченою радою інституту,

-         Деканатом факультету економіки та менеджмнету інституту,

-         навчально-методичним відділом інституту,

-         бібліотекою інституту,

-         Студентською радою інституту,

-         іншими відділами та  підрозділами інституту.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ФІНАНСІВ ТА КРЕДИТУ ПВНЗ «ІНСТИТУТ ДІЛОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ» Загальні положення Кафедра фінансів і кредиту є одним з основних структурних підрозділів інституту, який здійснює навчально-виховний процес і його методичне забезпечення і проводить наукові дослідження. Кафедра фінансів і кредиту створюється наказом генерального директора. Кафедра фінансів і кредиту безпосередньо підпорядкована декану факультету. Кафедра фінансів і кредиту є кафедрою фахової підготовки та випускаючою. Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який призначається на посаду наказом генерального директора на підставі подання ректора. Навчально-виховна, методична, наукова і організаційна діяльність кафедри регламентується чинним законодавством, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, наказами генерального директора, рішеннями Вченої Ради інституту. На кафедрі фінансів і кредиту ведеться документація, що відображає стан наукової і методичної роботи, зміст і організацію навчально-виховного процесу. Усі питання про діяльність кафедри фінансів і кредиту обговорюються на засіданні кафедри. Основні функції кафедри фінансів і кредиту Фундаментальна і фахова підготовка кваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «спеціаліст» для планово-економічної, організаційно-управлінської і дослідницької діяльності на підприємствах і в організаціях різних форм власності і видів діяльності. Організація і забезпечення навчального процесу за однією або декількома навчальними дисциплінами, виконання наукових досліджень відповідно до плану роботи кафедри, а також забезпечення творчих зв’язків з випускниками інституту. Організація виховної роботи відповідно до планів роботи кураторів, участь в організації виховної роботи відповідно до плану роботи інституту. Проведення, відповідно до навчальних планів та розкладів, навчальних занять, консультацій, екзаменів і заліків, керівництво виконанням контрольних, курсових, випускних і дипломних робіт, керівництво практикою. Безперервне удосконалення якості викладання, пошук, розробка і впровадження нових методик викладання, використання сучасного технічного забезпечення навчального процесу. Розробка робочих програм на підставі типових програм дисциплін, навчальних планів і освітньо-кваліфікаційних характеристик фахівців з відповідної спеціальності. Комплексне методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри відповідно до вимог до структури і змісту навчально-методичного комплексу дисципліни. Підготовка підручників і навчальних посібників за дисциплінами, що викладаються. Здійснення постійного контролю за якістю навчання студентів, аналіз результатів проміжного, підсумкового і остаточного контролю, організація і контроль самостійної роботи студентів. Підвищення кваліфікації викладачів кафедри відповідно до планів підвищення кваліфікації. Вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи викладачів відповідних кафедр провідних навчальних закладів України, здійснення допомоги викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю. Співробітництво зі спеціалістами підприємств і організацій з питань підготовки фахівців, складання практичних завдань, тематики курсових, випускних і дипломних робіт, залучення до педагогічної діяльності й участі у державній атестації студентів, виконання науково-дослідницької діяльності. Виконання науково-дослідницької роботи з найважливіших фінансово-економічних проблем, проблем педагогіки вищої школи; обговорення результатів науково-дослідницької роботи, рекомендування їх до публікації, участь у впровадженні у практику; організація науково-дослідницької роботи студентів, залучення їх до наукової роботи кафедри. Виконання науково-дослідницької роботи у рамках підготовки кандидатських і докторських дисертацій. Підготовка і проведення науково-практичних конференцій і семінарів різного рівня. Організація і керівництво навчальною, виробничою і переддипломною практикою, випускними і дипломними роботами, організація роботи державних екзаменаційних комісій. Підготовка і проведення внутрішньоінститутських студентських олімпіад. Підготовка студентів до участі у Всеукраїнських предметних олімпіадах. Участь у підготовці до акредитації спеціальностей інституту відповідно до планів підготовки до акредитації. Участь у підготовці до ліцензування нових спеціальностей відповідно до планів підготовки до ліцензування: розробка освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм, навчальних планів, навчально-методичних комплексів дисциплін. Участь у профорієнтаційній роботі серед абітурієнтів міста і країни. Структура Структура, кількісний і якісний склад кафедри фінансів і кредиту визначаються характером її спеціалізації, кількістю і змістом дисциплін, що викладаються, обсягом навчального навантаження, складністю і обсягом науково-дослідної роботи, іншими складовими. До складу кафедри входять професори, доценти, старші викладачі, викладачі, асистенти, навчально-допоміжний склад. Кафедра може мати у своєму складі навчально-методичні кабінети, навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, кабінети для виконання дипломних робіт. Структура і штати кафедри затверджуються генеральним директором інституту щороку. Права кафедри Права, відповідальність і взаємовідносини кафедри реалізуються через права її завідувача і наведені у посадовій інструкції завідувача кафедри. Кафедра фінансів і кредиту має право представляти інтереси інституту на міжнародних конференціях (симпозіумах) в межах наданих повноважень, а також брати участь у роботі всіх підрозділів та органів управління інституту, де обговорюються й вирішуються питання діяльності кафедри фінансів і кредиту. Відповідальність Відповідальність кафедри фінансів реалізується через відповідальність працівників кафедри фінансів і кредиту: завідувача кафедри фінансів, заступників завідувача кафедри фінансів і кредиту та інших працівників кафедри фінансів і кредиту. Відповідальність кожного працівника кафедри фінансів і кредиту визначається посадовою інструкцією, Правилами внутрішнього розпорядку та іншими нормативно-правовими документами. Взаємовідносини з іншими підрозділами інституту У своїй діяльності кафедра фінансів і кредиту співпрацює з: - Ректоратом інституту, - Вченою радою інституту, - Деканатом факультету економіки та менеджмнету інституту, - навчально-методичним відділом інституту, - бібліотекою інституту, - Студентською радою інституту, - іншими відділами та підрозділами інституту.


Як нас знайти