Положення про кафедру менеджменту та адміністрування

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

«МЕНЕДЖМЕНТУ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

ПВНЗ «ІНСТИТУТ ДІЛОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ»

 

 

  1. Загальні положення

 

Кафедра є основним структурним підрозділом інституту, який здійснює навчально-виховний процес і його методичне забезпечення і проводить наукові дослідження.

Кафедра безпосередньо підпорядкована декану факультету.

Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який призначається на посаду наказом генерального директора на підставі подання ректора.

Навчально-виховна, методична, наукова і організаційна діяльність кафедри регламентується чинним законодавством, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, наказами генерального директора, рішеннями Ради інституту і Ради факультету.

На кафедрі ведеться документація, що відображає стан наукової і методичної роботи, зміст і організацію навчально-виховного процесу.

Усі питання про діяльність кафедри обговорюються на засіданні кафедри.

Про результати діяльності кафедри завідувач звітує перед ректором, Радою інституту, деканом факультету.

Кафедра створюється наказом генерального директора у складі не менше п’яти викладачів, з яких не менше двох повинні мати вчений ступінь або вчене звання.

Кафедра у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», нормативними документами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Статутом інституту, положенням про кафедру менеджменту та адміністрації, діючими навчальними планами і програмами, наказами ректора університету, розпорядженнями проректорів, директорів інститутів, деканів факультетів та їх заступників, рішеннями вчених рад університету, інституту (факультету).

Кафедра веде необхідну документацію згідно з номенклатурою справ університету, діючими положеннями та функціями, які їй делегуються.

 

2. Основні завдання кафедри

 

Фундаментальна і фахова підготовка кваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «спеціаліст» для планово-економічної, організаційно-управлінської і дослідницької діяльності на підприємствах і в організаціях різних форм власності і видів діяльності.

2.1. Організація та виконання на високому рівні навчальної, методичної, наукової, організаційної та виховної роботи із студентами денної, заочної (дистанційної) форм навчання. Проведення відповідно до навчальних планів та розкладів, навчальних занять, консультацій, екзаменів і заліків, керівництво виконанням контрольних, курсових, випускних і дипломних робіт, керівництво практикою.

2.2. Проведення наукових досліджень з пріоритетних напрямків науки і широке впровадження отриманих результатів в освітній процес.

2.3. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних кадрів.

2.4. Створення, систематичне оновлення та вдосконалення навчально- лабораторної  методичної бази, методик експериментальних досліджень, технічних засобів навчання, комп'ютеризації та інформатизації освітнього процесу.

 2.5. Організація освітнього процесу, спрямованого на підготовку висококваліфікованих фахівців, які повинні органічно поєднувати високу загальноосвітню підготовку з глибокими теоретичними і фаховими знаннями, бути глибоко ерудованими з питань світової та національної культури, володіти навичками безперервного духовного і фізичного вдосконалення, індивідуальної та колективної професійної діяльності. Організація виховної роботи відповідно до планів роботи кураторів, участь в організації виховної роботи відповідно до плану інституту.

2.6. Забезпечення якості освітнього процесу з урахуванням сучасних вимог ринку освітніх послуг та ліцензійних умов. Безперервне вдосконалення якості викладання, пошук, розробка і впровадження нових методик

 2.7 Безперервне удосконалення якості викладання, пошук, розробка і впровадження нових методик викладання, використання сучасного технічного забезпечення навчального процесу.

2.8 Розробка робочих програм на підставі типових програм дисциплін, навчальних планів і освітньо-кваліфікаційних характеристик фахівців з відповідної спеціальності.

2.9 Комплексне методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри відповідно до вимог до структури і змісту навчально-методичного комплексу дисципліни.

2.10 Підготовка підручників і навчальних посібників за дисциплінами, що викладаються.

2.11 Організація рецензування робочих програм і інших методичних розробок доцентами і професорами провідних навчальних закладів України.

2.12. Здійснення постійного контролю за якістю навчання студентів, аналіз результатів проміжного, підсумкового і остаточного контролю, організація і контроль самостійної роботи студентів.

2.13 Підвищення кваліфікації викладачів кафедри відповідно до планів підвищення кваліфікації не менше не менше одного разу за три роки. Вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи викладачів відповідних кафедр провідних навчальних закладів України, здійснення допомоги викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю.

2.14 Співробітництво зі спеціалістами підприємств і організацій з питань підготовки фахівців, складання практичних завдань, тематики курсових, випускних і дипломних робіт, залучення до педагогічної діяльності й участі у державній атестації студентів, виконання науково-дослідницької діяльності.

2.15 Виконання науково-дослідницької роботи з найважливіших соціально-економічних і науково-технічних проблем, проблем педагогіки вищої школи; обговорення результатів науково-дослідницької роботи, рекомендування їх до публікації, участь у впровадженні у практику; організація науково-дослідницької роботи студентів, залучення їх до наукової роботи кафедри.

2.16 Виконання науково-дослідницької роботи у рамках підготовки кандидатських і докторських дисертацій.

2.17. Підготовка і проведення науково-практичних конференцій і семінарів різного рівня.

2.18 Організація і керівництво навчальною, виробничою, комплексною і  переддипломною практикою, випускними і дипломними роботами, організація роботи державних екзаменаційних комісій.

2.19 Підготовка і проведення внутрішньоінститутських студентських олімпіад. Підготовка студентів до участі у Всеукраїнських предметних олімпіадах.

2.20 Участь у підготовці до акредитації спеціальностей інституту відповідно до планів підготовки до акредитації.

2.21 Участь у підготовці до ліцензування нових спеціальностей відповідно до планів підготовки до ліцензування: розробка освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм, навчальних планів, навчально-методичних комплексів дисциплін.

2.22 Участь у профорієнтаційній роботі серед абітурієнтів міста і країни.

 

 

3. Функції кафедри 

 

3.1. Проведення на сучасному рівні, згідно з діючими навчальними планами і графіками освітнього процесу, усіх видів навчальної роботи з дисциплін, закріплених за кафедрою.

 3.2. Розробка і систематичне оновлення навчальних програм і навчально-методичних комплексів з дисциплін, що закріплені за кафедрою, з урахуванням потреб студентів та перспектив педагогічної освіти і науки.

3.3. Забезпечення, на основі системного підходу, безперервного поліпшення якості навчального процесу з використанням світового досвіду. Залучення провідних вчених і фахівців галузі (в тому числі і зарубіжних) до освітнього процесу.

3.4. Здійснення комплексного методичного забезпечення навчальних дисциплін кафедри навчальною, науково-методичною літературою та іншими навчально-методичними матеріалами, включаючи їх електронні версії.

3.5. Організація самостійної роботи студентів, вдосконалення системи контролю поточної успішності студентів, аналіз результатів міжсесійних атестацій та екзаменаційних сесій.

3.6. Наукова діяльність, зорієнтована на проведення досліджень з актуальних напрямків науки, з найважливіших теоретичних, науково-технічних і соціально-економічних проблем за профілем кафедри, з проблем педагогіки вищої школи у тісному зв'язку із завданнями підвищення якості підготовки фахівців.

 3.7. Обговорення результатів наукових досліджень, підготовка методичних і нормативних матеріалів та безпосередня участь у роботах, пов'язаних з практичним впровадженням наукових розробок в освітній процес закладів освіти різних рівнів.

3.8. Підготовка науково-педагогічних працівників, організація робіт стажистів, аспірантів і докторантів, надання допомоги молодим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю, узагальнення досвіду кращих педагогічних працівників, організація підвищення кваліфікації (стажування) викладачів в інших вищих навчальних закладах, наукових установах тощо.

 3.9. Розгляд дисертацій, які представляються членами кафедри або, за дорученням керівництва університету, іншими здобувачами.

 3.10. Розробка комплексних планів і організація науково-дослідної роботи студентів. Проведення предметних олімпіад, конкурсів професійної майстерності тощо.

3.11. Участь співробітників кафедри у роботі експертних рад, робочих груп тощо.

3.12. В рамках навчального процесу і в позаурочний час організація роботи з виховання студентів на основі комплексного підходу до патріотичного, трудового і морально-етичного виховання, надання допомоги органам студентського самоврядування та студентським товариствам у їх роботі.

3.13. Співпраця з іншими установами та організаціями. Надання методичної допомоги фахівцям шкіл, викладачам технікумів, коледжів, науково-педагогічним працівникам і науковцям інститутів.

3.14. Пропаганда наукових знань, участь у роботі конференцій, нарад, семінарів з проблем якості вищої освіти і наукової роботи.

 

4. Структура

 

4.1. Структура, кількісний і якісний склад кафедри визначаються характером її спеціалізації, кількістю і змістом дисциплін, що викладаються, обсягом навчального навантаження, складністю і обсягом науково-дослідної роботи, іншими складовими.

4.2. До складу кафедри входять професори, доценти, старші викладачі, викладачі, асистенти, викладачі-стажисти, аспіранти, навчально-допоміжний склад, співробітники науково-дослідних лабораторій.

4.3. Кафедра може мати у своєму складі навчально-методичні кабінети, навчальні лабораторії й аудиторії, комп’ютерні класи, кабінети для виконання дипломних робіт. Випускні кафедри можуть мати свої філії на підприємствах, в науково-дослідних інститутах і інших організаціях.

4.4. У складі кафедри, що забезпечує навчальний процес з декількох дисциплін, можуть створюватися секції. Секція поєднує викладачів однієї чи декількох родинних дисциплін для спільного рішення методичних і організаційних питань забезпечення навчального процесу

4.5. Структура і штати кафедри затверджуються генеральним директором інституту щороку.

 

5. Відповідальність

 

 5.1. Відповідальність кафедри реалізується через відповідальність її завідувача та співробітників.

5.2. Завідувач кафедри одноосібно несе повну відповідальність за: наслідки роботи кафедри за всіма напрямами її діяльності; стан трудової дисципліни співробітників; створення творчої обстановки у колективі кафедри; стан і раціональне використання матеріальної бази; підбір і розстановку кадрів; використання фонду оплати праці. На всіх рівнях, де вирішується питання діяльності кафедри, завідувач приймає безпосередню участь.

5.3. Науково-педагогічні працівники кафедри відповідають: за викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю; за своєчасне і якісне програмно-методичне забезпечення закріплених дисциплін; за якісне і повне виконання робочих навчальних планів і програм дисциплін; за рівень знань, умінь і навичок, інших компетентностей, набутих здобувачами вищої освіти в процесі навчання; за повноту і якість виконання запланованих освітньо-наукових і науково- технічних заходів; за своєчасність і об'єктивність наданої інформації про свою діяльність.

 

6. Права та обов'язки Співробітники кафедри мають право:

 

Права, відповідальність і взаємовідносини кафедри реалізуються через права її завідувача і наведені у посадовій інструкції завідувача кафедри.

Відповідальність навчально-допоміжного складу регламентується їхніми посадовими інструкціями.

Співробітники кафедри мають право:

6.1. на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та людства загалом;

6.2. на академічну мобільність для провадження професійної діяльності;

6.3. на захист професійної честі та гідності;

6.4. брати участь в управлінні вищим навчальним закладом, у тому числі обирати та бути обраними до вищого органу громадського самоврядування, вченої ради університету чи його структурного підрозділу;

 6.5. обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість освітнього процесу;

 6.6. на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених законодавством, нормативними актами вищого навчального закладу, умовами індивідуального трудового договору та колективного договору;

 6.7. безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів вищого навчального закладу;

 6.8. на захист права інтелектуальної власності;

6.9. на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п'ять років;

6.10. брати участь в об'єднаннях громадян;

6.11. на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством порядку.

6.12. на інші права, передбачені законодавством і Статутом інституту.

 

Співробітники кафедри зобов'язані:

 6.13. забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю, провадити наукову діяльність (для науково-педагогічних працівників);     

6.14. підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію (для науково-педагогічних працівників);

6.15. дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність студентів, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України;

6.16. розвивати у студентів самостійність, ініціативу, творчі здібності;

6.17. дотримуватися Статуту інституту, законів, інших нормативно-правових актів.

6.18. Інші права та обов'язки співробітників кафедри визначаються чинним законодавством України, Статутом інституту, Правилами внутрішнього розпорядку ПВНЗ «ІДА» та відповідними посадовими інструкціями.

 

 

 

7. Взаємовідносини з іншими підрозділами

 

7.1. З ректоратом, деканатом - з питань одержання наказів, розпоряджень, передачі на затвердження проектів наказів.

7.2. З навчальним відділом - з питань розподілу педагогічного навантаження і виконання його викладачами, одержання графіків і розкладів занять, передачі відомостей про заміну викладачів, звітів про результати навчально-виховної роботи за навчальний рік, відомостей про виконання педагогічного навантаження викладачами з погодинною оплатою.

7.3. З іншими підрозділами - у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.


Як нас знайти