Положення про кафедру ТПЕ

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КАФЕДРУ

ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ

ПВНЗ «ІНСТИТУТ ДІЛОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ»

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положення про кафедру Приватного вищого навчального закладу «Інститут ділового адміністрування» (далі - Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про освіту» від 22 березня 1996 року та Статуту ПВНЗ «ІДА».

1.2. У Положенні терміни і поняття застосовуються у наступному значенні:

кафедра - базовий структурний підрозділ Приватного вищого навчального закладу «Інститут ділового адміністрування», що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом;

науково-педагогічні працівники - особи, які за основним місцем роботи у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації професійно займаються педагогічною діяльністю у поєднанні з науковою та науково-технічною діяльністю.

1.3. Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції.

1.4. При виконанні завдань, покладених на кафедру, її керівництво підпорядковується ректорові, проректорам за напрямами роботи, начальникам відповідних центрів і відділів.

1.5. Кафедра створюється рішенням Вченої ради вищого навчального закладу за умови, якщо до її складу входить не менше ніж п'ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше ніж три з яких мають науковий ступінь або вчене звання. На підставі цього рішення ректор видає наказ про створення кафедри. Кафедра входить до складу факультету.

1.6. Штат кафедри складають науково-педагогічні працівники, наукові співробітники, інженерно-технічні працівники, навчально-допоміжний персонал. Кількісний і якісний склад кафедри встановлюється штатним розписом, який може коригуватися у разі збільшення або зменшення річного науково-педагогічного навантаження. Штатний розклад кафедри затверджує ректор інституту.

1.7. Кафедра може мати навчальні лабораторії, кабінети та інші підрозділи, що забезпечують її навчальну, наукову й виховну роботу.

Структура кафедри затверджується ректором інституту.

 

ІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

2.1. Основними напрямками діяльності кафедри є:

– навчальна робота;

– методична робота;

– науково-інноваційна робота;

– організаційна робота;

– виховна робота;

– міжнародна діяльність;

2.2. Завдання кафедри

У навчальній роботі:

– організація та проведення навчального процесу за певними формами навчання (денна; заочна), формами організації навчального процесу (навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи) і видами навчальних занять (лекції, практичні заняття, семінарські та індивідуальні заняття, консультації) з навчальних дисциплін кафедри відповідно до навчального плану певної спеціальності і програм навчальних дисциплін;

– забезпечення високої якості навчального процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації навчального процесу;

– удосконалення змісту навчання із врахуванням сучасних досягнень науки, техніки, технології та виробництва;

– впровадження прогресивних методів і сучасних інформаційних технологій навчання;

– удосконалення методів оцінювання якості навчального процесу, проведення заліків, екзаменів та атестації студентів, участь у проведенні ректорського контролю;

– організація та проведення державної атестації випускників, забезпечення ефективної роботи державних екзаменаційних комісій;

– організація та проведення вступних випробувань на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями (ОКР) «бакалавр» і «спеціаліст»;

У методичній роботі:

– розроблення структурно-логічних схем, навчальних і робочих навчальних планів з напрямів підготовки та спеціальностей різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;

– розроблення навчальних і робочих програм навчальних дисциплін (кредитних модулів) кафедри;

– видання підручників, навчальних посібників, методичних розробок, рекомендацій, а також іншої навчальної літератури, засобів навчання та навчального обладнання за профілем кафедри;

– розроблення засобів діагностики навчальних досягнень (тестові завдання, питання для виконання модульних контрольних робіт, екзаменаційні білети тощо) та рейтингових систем оцінювання;

– розроблення і впровадження в навчальний процес нових: технічних засобів навчання, наочного обладнання;

– рецензування та експертиза навчально-методичних матеріалів;

– проведення заходів з підвищення педагогічної майстерності викладачів;

– участь у розробленні та своєчасному переробленні інформаційних пакетів факультету.

У науково-інноваційній роботі:

– обговорення та висунення кандидатів на отримання вчених
і почесних звань;

– організаційне забезпечення з підготовки та видання публікацій (монографії, словники, довідники, стандарти, наукові журнали, статті, доповіді тощо). Підготовлення, сертифікація електронних публікацій.

– організація, проведення та участь у наукових семінарах, конференціях, виставках;

– створення умов для залучення студентів до наукової роботи (керівництво студентами, які беруть участь у: наукових конференціях, семінарах);

– ефективне використання творчого потенціалу науково-педагогічних
і наукових працівників кафедри у вирішенні актуальних проблем науки, техніки, технології.

В організаційній роботі:

– формування кадрового складу та штатного розкладу в межах затверджених фондів і нормативів для усіх категорій працівників кафедри;

– формування розкладу занять спільно з деканатом факультету та навчальним відділом;

– створення умов для професійного росту студентів і співробітників кафедри, задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, моральному та фізичному розвитку;

– організація та контроль проведення науково-педагогічними працівниками кафедри занять, практик тощо;

– встановлення творчих зв’язків з вищими навчальними закладами, галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними інститутами, іншими підприємствами та організаціями незалежно від форм власності (у тому числі з іноземними);

– сприяння в перепідготовці та підвищенні кваліфікації науково-педагогічними працівниками кафедри та контроль цих заходів;

– організація та проведення методичних, науково-методичних та наукових семінарів, конференцій тощо;

– організація співпраці з кафедрами, які викладають навчальні дисципліни, що забезпечують навчальний процес кафедри;

– організація заходів із профорієнтації та залучення осіб на навчання за напрямами підготовки і спеціальностями інституту;

– організація систематичного зв’язку з випускниками інституту;

– супроводження веб-сайту інституту;

– організація висвітлення результатів діяльності кафедри на інформаційних стендах і в засобах інформації;

– організація наповнення змістом, повнотою та актуальністю веб-сайту інституту та інших інформаційних ресурсів, які створені для висвітлення та супроводження діяльності кафедри в мережі Інтернет;

– визначення рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри;

– виконання законодавства України з охорони праці.

У виховній роботі:

– здійснення комплексу заходів, спрямованих на виховання високорозвиненої особистості в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України в умовах розвитку української державності;

– призначення та організація роботи кураторів академічних груп;

– проведення заходів з дотримання студентами законодавства України, морально-етичних норм поведінки як в інституті, так і за його межами,

– дбайливого ставлення до майна інституту (будівель, приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, навчальних видань, приладів та ін.);

– проведення заходів з впровадження в студентському середовищі здорового способу життя;

– підвищення духовного та культурно-освітнього рівня студентської молоді.

У міжнародній діяльності:

– розробка та реалізація комплексу заходів з інтеграції в міжнародний освітньо-науковий простір;

– вивчення міжнародного досвіду підготовки фахівців за профілем кафедри та його використання в навчальному процесі;

– організація, участь у міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, виставках;

– забезпечення надходжень від різних форм зовнішньоекономічної діяльності.

 

ІІІ. ФУНКЦІЇ КАФЕДРИ

 

Кафедра виконує організаційні функції щодо навчально-виховного процесу, здійснює методичну, міжнародну та науково-дослідницьку діяльність.

 

IV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ

 

Права та обов’язки співробітників кафедри визначаються чинним законодавством України, Статутом ПВНЗ «ІДА», Правилами внутрішнього розпорядку ПВНЗ «ІДА»та відповідними посадовими інструкціями.

 

V. КЕРІВНИК ТА ЙОГО ПОВНОВАЖЕННЯ

Керівництво кафедрою здійснює завідувач, який має вчене звання або науковий ступінь відповідно до профілю кафедри і стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років. Завідувач кафедри не може одночасно займати дві або більше посад, що передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій в Університеті. Завідувач кафедрою обирається на цю посаду за конкурсом Вченою радою вищого навчального закладу строком до п’яти років. Із завідуючим кафедрою укладається контракт. Завідувач кафедри організовує роботу кафедри, забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів, несе відповідальність за виконання покладених на неї завдань.

Завідувач кафедри підпорядковується ректору, декану факультету (директору інституту) і здійснює керівництво кафедрою в тісному контакті
з трудовим колективом і громадськими організаціями. Завідувач кафедри забезпечує належний рівень і організацію навчальної, наукової, методичної
і виховної роботи, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри, дотримання правил внутрішнього розпорядку, створення безпечних та нешкідливих умов праці членів кафедри.

 

VI. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КАФЕДРИ І ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

6.1. Робота кафедри організується завідувачем кафедри і здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту» і «Про вищу освіту», Положення про державний вищий навчальний заклад, Статуту Приватного вищого навчального закладу «Інституту ділового адміністрування», Положення про факультет, до складу якого входить кафедра, нормативних актів Міністерства освіти і науки України та ПВНЗ «ІДА», а також цим Положенням.

6.2. Діяльність кафедри здійснюється на підставі щорічного плану роботи кафедри, що охоплює напрямки й завдання, зазначені в п. 2 цього Положення. План роботи кафедри обговорюється і затверджується на її засіданні.

6.3. Основні питання діяльності кафедри обговорюються на засіданні кафедри, рішення якого є обов’язковим для виконання її співробітниками.

6.4. Засідання кафедри проводяться не рідше ніж один раз на місяць.

6.5. У засіданні кафедри беруть участь науково-педагогічні та наукові працівники кафедри. Засідання кафедри вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини зазначених працівників, а рішення кафедри приймаються простою більшістю голосів. Засідання кафедри оформлюється протоколом, який підписується завідувачем кафедри (за відсутності завідувача – його заступником) і вченим секретарем кафедри.

6.6. На засідання кафедри можуть бути запрошені інші працівники кафедри, а також працівники інших кафедр і вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій.

6.7. З питань організації навчального процесу кафедра підпорядкована проректору з науково-педагогічної роботи, декану факультету, начальнику навчально-наукового центру. Щодо проведення виховної роботи кафедра кураторами студентських груп. При проведенні міжнародної та науково-дослідницької діяльності співпрацює з проректором з наукової роботи,. Працює у тісному зв’язку з іншими підрозділами, службами та відділами інститу.

6.8. Документація кафедри

Документація навчально-організаційного забезпечення:

– положення про кафедру;

– штатний розпис кафедри;

– графіки щорічних відпусток працівників кафедри;

– графіки навчального процесу за всіма формами навчання;

– план роботи кафедри;

– дані для розрахунку обсягу навчальної роботи кафедри на поточний рік (від деканатів-замовників навчання);

– розрахунок обсягу навчального навантаження кафедри на поточний рік;

– план навчального навантаження науково-педагогічних працівників кафедри на поточний навчальний рік;

– звіт про виконання навчального навантаження науково-педагогічними працівниками кафедри за попередній навчальний рік;

– індивідуальні плани роботи викладачів;

– графік підвищення кваліфікації викладачів;

– розклад занять викладачів;

– графік консультацій викладачів;

– протоколи засідань кафедри;

– звіт кафедри про роботу за минулий навчальний рік;

– екзаменаційні (залікові) роботи студентів за минулий навчальний рік;

– паспорт санітарно-технічного стану кафедри;

– журнал первинного інструктажу з охорони праці співробітників;

– журнал первинного інструктажу з охорони праці студентів;

– журнал адміністративно-суспільного контролю першого ті другого ступенів;

– інструкції з електробезпеки, пожежної безпеки та охорони праці;

– технічні паспорти на все обладнання та пристрої;

– посадові інструкції співробітників;

– журнал інструктажів співробітників з пожежної безпеки;

– журнал інструктажів співробітників з енергобезпеки..

Навчально-методична документація:

– робочі навчальні програми дисциплін кафедри;

– інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних, самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін;

– індивідуальні семестрові завдання з навчальних дисциплін;

– комплект контрольних завдань з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами окремих модулів навчального матеріалу та критерії оцінки рівня підготовки студентів;

– екзаменаційні білети та/або комплект контрольних завдань для семестрового контролю з навчальних дисциплін (кредитних модулів);

– положення про порядок розрахунку рейтингу студентів з кредитних модулів (навчальних дисциплін);

– навчально-методичні документи з усіх спеціалізацій, закріплених за кафедрою;

– методичні вказівки для студентів щодо самостійної роботи студентів, виконання індивідуальних завдань;

– у разі необхідності, інші документи за рішенням кафедри, наприклад, графік самостійної роботи студентів (виконання контрольних робіт, здавання домашніх завдань, рефератів та ін.).

 

VII. МАЙНО КАФЕДРИ

За кафедрою з метою забезпечення діяльності, передбаченої цим Положенням, закріплюються на правах оперативного управління приміщення, обладнання та інше необхідне майно.

Кафедра в межах її майнового комплексу відповідає за належний стан аудиторного фонду, а також за цільове використання приміщень.

 

VII. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ

 

Права та обов’язки співробітників кафедри визначаються чинним законодавством України, Статутом Інституту, Правилами внутрішнього розпорядку Інституту та відповідними посадовими інструкціями.

 

IX. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗМІН ДО ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ

 

9.1. Це Положення розглядається й ухвалюється Вченою радою інституту та вводиться у дію наказом ректора.

9.2. Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються
й ухвалюються Вченою радою інституту та вводяться у дію наказом ректора.


Як нас знайти