Положення про навчальний відділ ПВНЗ ІДА

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування»

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Навчальний відділ є основним структурними підрозділом інституту, через який здійснюється організація та планування навчального процесу на денній формі навчання, керівництво і контроль за навчальною і науково-методичною роботою.

1.2. Навчальний відділ функціонує відповідно до Статуту ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування» і в своїй практичній роботі керується законодавчими актами України з питань освіти, нормативними  документами Міністерства освіти і науки України, наказами ректора та цим Положенням.

1.3. Навчальний відділ безпосередньо підпорядкований ректору інституту.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ

 

2.1.  Планування та  наукова організація поточного навчального процесу в інституті.

2.2.  Координація роботи факультету, кафедр та інших підрозділів із забезпечення навчального процесу.

2.3.  Аналіз ходу навчального процесу, результатів проведення контрольних заходів, модульного контролю, заліково-екзаменаційних сесій, державних екзаменів, виконання курсових та кваліфікаційних робіт (бакалаврських, дипломних).

2.4.  Розробка проектів інститутських нормативних, інструктивних та організаційно-методичних документів з питань планування та організації навчального процесу, науково-методичної роботи, ліцензування, акредитації та статистики,  студентського діловодства тощо.

2.5.  Організація роботи з формування складу державних екзаменаційних комісій (ДЕК).

2.6.  Аналіз результатів державної атестацій на підставі звітів голів ДЕКу.

2.7.  Контроль за відповідністю робочих навчальних планів освітньо-професійним програмам.

2.8. Формування комп'ютерних баз даних робочих навчальних планів.

2.9.  Автоматизований розрахунок навчального навантаження кафедр.

2.10.  Облік і контроль виконання навчального навантаження кафедр.

2.11. Розрахунок потреб кафедр у професорсько-викладацьких кадрах на навчальний рік.

2.12.  Складання спільно з відділом кадрів та бухгалтерією штатних формулярів професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу. Внесення змін до них.

2.13.  Виділення кафедрам погодинного фонду на навчальний рік. Облік використання погодинного фонду.

2.14.  Складання графіку закінчення термінів строкових договорів та контрактів професорсько-викладацького складу. Оголошенням конкурсів на посади професорсько-викладацького складу. Контроль за ходом всієї процедури проведення конкурсів.

2.15.  Облік динаміки контингенту студентів.

2.16.  Контроль за виконанням планів науково-методичної роботи кафедр та індивідуальних планів роботи викладачів з питань науково-методичної роботи.

2.17.   Організація ліцензування, акредитації окремих спеціальностей та університету в цілому.

2.18.  Складання статистичної звітності з діяльності навчально-методичного відділу (форми 2-3-НК, 5-ВО, «До аналізу діяльності університету», «Рейтинг вищих навчальних закладів» тощо).

2.19. Моніторинг якості підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів.

2.20.  Узагальнення результатів, аналіз і розповсюдження передового досвіду навчальної та науково-методичної роботи факультетів і кафедр.

 

3. ФУНКЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ

 

 3.1. Планування навчального процесу:

 

-          участь у розробці, складанні та затверджені варіативних складових освітньо-професійних програм, освітньо-кваліфікаційних характеристик спеціальностей (напрямів підготовки);

-          участь у розробці, складанні та затверджені навчальних та робочих навчальних планів спеціальностей (напрямів підготовки);

-          участь у розробці, складанні та затверджені графіків навчального процесу на навчальний рік;

-          розробка заходів з підготовки інституту  до нового навчального року з навчальних і навчально-методичних питань;

-          контроль за складанням розкладів навчальних занять, семестрового контролю, державної атестації;

-          розподіл навчального навантаження між кафедрами, створення обсягів навчальної роботи кафедр на навчальний рік;

-          контроль за плануванням навчального навантаження професорсько-викладацького складу згідно обсягів навчальної роботи кафедр на навчальний рік;

-          підготовка ректорові пропозицій про оптимальний склад кафедр і розподіл штатів викладачів між кафедрами;

-          спільно з деканатами і завідувачами кафедр комплектування штатного розпису професорсько-викладацького складу кафедр і оформлення його змін протягом року;

 

3.2. Контроль навчального процесу:

 

-          контроль за ходом навчального процесу й аналіз результатів модульного контролю, заліково-екзаменаційних сесії, оформлення звітів з цих питань;

-          контроль за організацією на кафедрах, факультетах, інститутах процесу модульного оцінювання навчальних досягнень студентів;

-          контроль за формуванням Державних екзаменаційних комісій, ходом захисту дипломних робіт і складанням державних екзаменів, оформленням звітної документації з цих питань;

 

3.3. Контроль навчальної і  науково-методичної роботи кафедр:

 

-          контроль за наявністю і станом програм дисциплін;

-          контроль за станом науково-методичного забезпечення дисциплін кафедр;

-          контроль методичної роботи кафедр з питань виробничих та навчальних практик;

-          контроль за організацією та проведенням кафедрами різних видів практик;

-          контроль за станом навчально-методичної документації на кафедрах і факультетах  відповідно до затвердженого переліку навчально-методичної документації;

-          контроль обліку планування та виконання навчального навантаження професорсько-викладацьким складом кафедр;

-          контроль за виконанням планів науково-методичної роботи кафедр та викладачів;

-          контроль за виконанням індивідуальних планів роботи викладачів;

-          контроль за трудовою дисципліною викладачів.

 

3.4.Організаційна робота:

 

-          планування й організація проведення ректоратів з  навчальних питань;

-          організація роботи з розробки проектів інститутських нормативних, інструктивних та організаційно-методичних документів з питань планування та організації навчального процесу, науково-методичної роботи, ліцензування та акредитації спеціальностей, статистичної звітності, призначення стипендій, студентського діловодства тощо;

-          організація роботи з виготовлення навчальної документації та забезпечення нею інститутів, факультетів та кафедр для здійснення навчального процесу в інституті ;

-          організація роботи з формування складу державних екзаменаційних комісій;

-          участь у складанні планів роботи інституту;

-          участь у підготовці питань з навчальної та науково-методичної роботи на засідання Вченої ради інституту.

-           

4. ПРАВА І ОБОВ¢ЯЗКИ

 

4.1. Права та обов'язки працівників навчального відділу визначаються посадовими інструкціями, розробленими начальником навчального відділу у відповідності із законодавством і затвердженими ректором інституту.

 

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ І ЗВ¢ЯЗКИ

 

5.1. Навчальний відділ  у своїй діяльності взаємодіє з іншими підрозділами інституту: відділом кадрів, бухгалтерією, деканату факультету,  кафедрами тощо.

5.2. Розмежування обов'язків між навчальним відділом та іншими підрозділами інституту  зі спільних питань діяльності визначається наказами ректора інституту.

 

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

 

6.1. Структуру та штатний розпис навчального відділу затверджує ректор інституту  у відповідності з нормативами у межах чисельності та встановленого фонду заробітної плати.

6.2. Навчальний відділ працює за планом, який кожного року затверджує  ректор інституту.

6.3. Навчальний відділ звітує про свою діяльність перед ректором інституту.

 

7. КЕРІВНИЦТВО

 

7.1. Керівництво навчальним відділом здійснює завідувач, який безпосередньо підпорядковується ректорові інституту.

7.2. Завідувач навчального відділу призначає на посаду  та звільняє з неї  ректор інституту.

7.3. Завідувач навчального відділу подає керівництву інституту у визначеному порядку пропозиції про прийом на роботу, звільнення і переміщення працівників відділу.

 


Як нас знайти