Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів)

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні

вакантних посад науково-педагогічних працівників та

укладення з ними контрактів (трудових договорів)

ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування»

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положення про порядок проведення конкурсного відбору при

заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з

ними контрактів (трудових договорів) Запорізького національного  Приватного вищого навчального закладу «Інститут ділового адміністрування» (далі – Положення) визначає порядок організації проведення конкурсу з метою формування якісного складу науково-педагогічних працівників інституту.

1.2. Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту»,«Про вищу освіту», Статуту ПВНЗ «ІДА».

1.3. Дія Положення поширюється на посади ректора, декана факультетів, завідувача бібліотеки, завідувачів кафедр, професорів,

доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів.

На посади науково-педагогічних працівників обираються особи, які мають повну вищу освіту, наукові ступені та/або вчені звання, стаж наукової, науково-педагогічної роботи та/або досвід практичної діяльності, а також випускники магістратури, аспірантури, докторантури, які відповідають затвердженим кваліфікаційним вимогам на ці посади.

 1.4. Обрання, прийняття та звільнення з посади ректора здійснюється відповідно до ст. 42 Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про методичні рекомендації щодо особливостей виборчої системи, порядки обрання керівника вищого навчального закладу».

1.5. Конкурсний відбір на заміщення посад науково-педагогічних

працівників проводиться на вакантні посади. Посада вважається вакантною

після звільнення науково-педагогічного працівника на підставах, передбачених чинним законодавством України, а також при введенні нової посади до штатного розпису інституту.  На посади, які вивільняються внаслідок закінчення терміну дії контракту (строкового трудового договору), наказом директора можуть призначатися науково-педагогічні працівники, які виконують свої обов'язки до заміщення вакантної посади в установленому законом порядку, до проведення конкурсу, але не більше одного року.

Звіти науково-педагогічних працівників про виконання умов контракту

заслуховуються на засіданні кафедри або вченій раді факультету не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення дії контракту.

В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього процесу наявними штатними працівниками, вакантні посади науково-педагогічних працівників можуть заміщуватися за строковими трудовими договорами на умовах сумісництва у поточному навчальному році.

1.6. Посади науково-педагогічних працівників, які підвищують кваліфікацію або проходять стажування з відривом від виробництва, згідно з ч. 6. ст. 60 Закону України «Про вищу освіту», на цей період можуть заміщуватись іншими особами, без проведення конкурсу на умовах строкового трудового договору, з обов’язковим відпрацюванням навчального навантаження науково-педагогічним працівником до моменту його вибуття до бази стажування (поза межі м. Кривого Рогу). Посади науково-педагогічних працівників, які вивільнені тимчасово (відпустка до- та післяпологова, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного, шестирічного віку, творча відпустка, мобілізація) вакантними не вважаються і заміщуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.7. Для проведення конкурсного відбору кандидатів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників наказом директора створюється комісія з конкурсного відбору у складі голови, секретаря та членів комісії. Очолює комісію з конкурсного відбору ректор.  До складу конкурсної комісії входять: ректор, декан факультету, юрист, начальник відділу кадрів, завідувач навчальним відділом, завідувач кафедри на якій оголошено конкурс.

 

ІІ. УМОВИ ТА ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

 

2.1. Конкурс – спеціальна форма відбору науково-педагогічних працівників на вакантні посади, які за своїми якостями найбільше відповідають вимогам сучасної вищої освіти, що визначаються професійно-кваліфікаційними вимогами до відповідних посад. Конкурсний відбір полягає у перевірці професійного рівня, теоретичних знань, практичних навичок та умінь осіб, щопретендують на заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника.

Конкурсний відбір проводиться на засадах: відкритості, гласності, законності, рівності прав членів конкурсної комісії, колегіальності прийняття рішень конкурсною комісією, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень конкурсної комісії, неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття вакантних посад науково-педагогічних працівників.

2.2. Декан факультету подає на ім’я ректора, директора службові записки прооголошення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, на підставі яких видається наказ.

2.3. Конкурсний відбір проводиться в декілька етапів:

1. Публікація оголошення про проведення конкурсного відбору в засобах масової інформації  та на офіційному сайті інституту. Дата публікації оголошення вважається першим днем оголошеного конкурсу.

2. Прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі.

3. Попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним

вимогам до відповідної посади; проведення оцінки професійного рівня та відбір кандидатів проводяться комісією з конкурсного відбору.

Оголошення про проведення конкурсного відбору містить повну назву Інституту із зазначенням його місцезнаходження; найменування посад, на які оголошується конкурс; вимоги до претендентів; термін подання заяв та документів; номери телефонів.

Про зміни умов конкурсного відбору або його скасування, видається відповідний наказ директора, про що оголошується у засобах масової інформації та на сайті університету.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не працюють у ПВНЗ «ІДА», подають до загального відділу такі документи:

 заяву про участь у конкурсному відборі на ім’я директора;

 заповнений особистий листок з обліку кадрів (підписаний керівником кадрової служби за основним місцем роботи);

 одну фотокартку розміром 4х6 см;

 копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання (засвідчені відповідно до чинного законодавства);

 копію паспорта громадянина України;

 список наукових праць, які свідчать про професійний рівень кандидата.

Особи, які працюють в інституті, для участі в конкурсному відборі подають на ім’я директора заяву, додаток до заяви та список наукових праць. При прийнятті документів на участь у конкурсному відборі претендента знайомлять з цим Положенням.

Осіб, які не працюють в ПВНЗ «ІДА», після закінчення терміну подачі документів, інформують під підпис про місце та дату проведення засідання кафедри, Вченої ради  інституту (факультету), на яких відбудеться обговорення кандидатур претендентів на посаду і вибори.

Термін подання заяв та документів для участі у конкурсному відборі не може бути меншим за один місяць від дня опублікування оголошення про

конкурс.

Термін проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних не повинен перевищувати двох місяців, після завершення прийняття заяв претендентів.

При поданні заяви кандидат повинен мати при собі оригінали таких документів: паспорту, ідентифікаційного коду, диплому про повну вищу освіту, науковий ступінь, атестату про вчене звання.

Після закінчення строку подачі заяв впродовж 5 робочих днів конкурсна комісія розглядає подані документи і ті, які відповідають вимогам, передаються на кафедру, під підпис. Про допуск до участі в конкурсному відборі готується протокол конкурсної комісії.

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови комісії з конкурсного відбору до участі в конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється письмово з відповідним обґрунтуванням. Повідомлення надсилається не пізніше 3 робочих днів з моменту встановлення невідповідності такої особи вимогам оголошеного конкурсу.Для оцінки професійного рівня кандидатів, кафедра пропонує прочитати пробні відкриті лекції, провести практичні або семінарські заняття тощо.  

2.4. Кандидатури осіб на заміщення вакантних посад асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів, професорів, завідувачів кафедрами  попередньо обговорюються на засіданні відповідної кафедри. Засідання кафедри, на якій обговорюються кандидатури на посаду завідувача кафедри, за дорученням директора, ректора  проводить декан факультету. За результатами розгляду заяв і документів по кожній кандидатурі, яка бере участь у конкурсному відборі, кафедра приймає відкритим голосуванням –простою більшістю голосів штатних науково-педагогічних працівників, рішення і направляє витяг із засідання кафедри на розгляд Вченої ради інституту.

Кандидати мають бути присутніми на засіданні кафедри під час обговорення їх кандидатур. Претенденти мають бути ознайомлені з висновками кафедри до засідання Вченої радиінституту.

Негативний висновок кафедри не дає права відмовляти претенденту в розгляді його кандидатури Вченою радою інституту.

2.5. Кандидати на заміщення вакантної посади декана факультету додатково до документів подають стратегію розвитку факультету і обговорюються на засіданні Вченої ради інституту в  їх присутності. Відкритим голосуванням приймається рішення. Засідання Вченої ради за дорученням директора проводить ректор  інституту.

2.6. Кандидатури осіб на заміщення вакантної посади завідувача  бібліотеки попередньо обговорюються на засіданні загальних зборів трудового колективу із застосуванням процедури відкритого прямого голосування. Засідання загальних зборів трудовогоколективу, на якій обговорюються кандидатури на посаду завідувача бібліотеки, за дорученням директора, проводить ректор інституту.

Претендент на посаду  завідувача бібліотеки виступає зі звітом та програмою розвитку перед зборами трудового колективу. За результатами розгляду заяв і документів по кожній кандидатурі, яка бере участь у конкурсному відборі, пропозиції подаються на розгляд Вченої ради інституту у вигляді рішення загальних зборів трудового колективу підписаного головою та секретарем зборів, а також протокол лічильної комісії з результатами голосування за кандидатури претендентів.

Кандидати мають бути присутніми на засіданні загальних зборів трудового колективу під час обговорення їх кандидатур.

Претенденти мають бути ознайомлені з висновками зборів до засідання Вченої ради інституту. Негативний висновок зборів не дає права відмовляти претенденту в розгляді його кандидатури Вченою радою інституту.

2.6. Обрання на посади декана факультету, завідувачів кафедр, професорів, завідувача бібліотеки проводяться таємним голосуванням на Вченій раді інстиуту.

2.7. Науково-педагогічні працівники  на кафедри ПВНЗ «ІДА» обираються на Вченій раді інституту.

2.8. Вибори асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів, проводяться таємним голосуванням на засіданнях Вченої ради факультету.

2.9. Обрання науково-педагогічних працівників Вченою радою інституту  проводиться таємним голосуванням. Перед голосуванням щодо кожної кандидатури претендентів на відповідну посаду оголошується висновок кафедри і проводиться обговорення в їх присутності.

2.10. Прізвища всіх претендентів на відповідні посади вносяться до одного бюлетеня для таємного голосування. Кожен член вченої ради має право голосувати лише за одну кандидатуру претендента. При всіх інших варіантах голосування бюлетені вважаються недійсними.

2.11. Рішення вченої ради  інституту при проведенні конкурсного відбору вважаються дійсними, якщо в голосуванні взяли участь не менше 2/3 членів вченої ради. Обраним вважається претендент, який здобув більше 50% голосів членів вченої ради, що взяли участь у голосуванні.

2.12. Якщо при проведенні конкурсного відбору, у якому брало участь два або більше претендентів, голоси розділилися порівну, проводиться повторне голосування на цьому ж самому засіданні вченої ради. При повторенні цього результату конкурсний відбір вважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно впродовж одного місяця.

2.13. Якщо при проведенні конкурсного відбору на відповідну посаду не було подано жодної заяви або жоден із претендентів не був допущений до конкурсу або не набрав 50% голосів присутніх членів вченої ради, або переможець конкурсу не був виявлений за результатами повторного голосування, то конкурс також вважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно впродовж одного місяця.

2.14. У випадку, коли науково-педагогічний працівник не пройшов конкурсний відбір, а в конкурсі приймала участь лише одна особа, на вакантне місце повторно оголошується конкурс, а з науково-педагогічним працівником продовжується термін роботи до наступного строку проведення конкурсу.

2.15. У випадку, якщо в конкурсному відборі приймало участь декілька осіб, а науково-педагогічний працівник, який працював на вакантній посаді до проведення конкурсу, не пройшов конкурсний відбір, то його звільняють відповідно до чинного законодавства.

 

ІІІ. УКЛАДЕННЯ КОНТРАКТУ (ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ)

 

3.1. Рішення Вченої ради інституту  є підставою для укладання трудового договору (контракту) з обраною особою і видання відповідного наказу.

3.2. Протягом 10 днів з науково-педагогічними працівниками, які успішно пройшли конкурс, директор ПВНЗ «ІДА» укладає трудовий договір (контракт), у якому визначаються особливі умови  роботи та оплата праці на посаді. Термін трудового договору (контракту) встановлюється за погодженням сторін на 1 рік.

3.3. Після завершення процедури обрання повний пакет документів, обраного на посаду науково-педагогічного працівника передають до відділу

кадрів разом з витягом з протоколу Вченої ради інституту. Бюлетені для таємного голосування зберігаються разом з протоколом засідання Вченої ради інституту.

3.4. Після завершення процедури обрання контракт з науково-педагогічним працівником укладається в двох примірниках: один примірник зберігається в особовій справі, а другий – у науково-педагогічного працівника.

 

ІV. ОСОБЛИВІ УМОВИ

4.1. До участі в конкурсному відборі не допускаються претенденти, які:

- надали в матеріалах на участь у конкурсі неправдиву інформацію;

- не відповідають вимогам, визначеним цим Положенням.

4.2. Забороняються немотивована відмова від участі у конкурсному відборі та вимоги щодо відомостей і документів, надання яких не передбачено чинним законодавством. Відмова у прийнятті заяви про участь у конкурсному відборі допускається у випадках порушення термінів подачі документів.

4.3. Конкурс не оголошується на посади:

- зайняті вагітними жінками та жінками, які знаходяться у відпустці по вагітності та пологах, жінками, що мають дітей віком до 3-х років (або 6-ти років за наявності медичних висновків);

- тимчасово вільні у зв’язку: з переведенням, направленням працівників, що їх займали, у докторантуру, на посади наукових співробітників для завершення докторської дисертації, на стажування.

4.4. У виняткових випадках  директор має право призначати осіб на посади науково-педагогічних працівників за строковим трудовим договором до обрання за конкурсом, але на термін, не більше, ніж до закінчення поточного навчального року. Особи, не обрані за конкурсом до закінчення навчального року, підлягають звільненню згідно з діючим законодавством.

4.5. Питання про заміщення посади завідувача новоствореної кафедри при об’єднанні кафедр вирішує Вчена рада інституту шляхом призначення одного із завідувачів кафедр, що об’єднуються на термін дії його контракту, про що укладається додаткова угода.

4.6. При поділі кафедри її завідувач призначається на посаду завідувача однієї з новостворених кафедр наказом директора на термін дії його контракту, про що укладається додаткова угода. Посада завідувача іншої кафедри заміщується за конкурсом.

Виконання обов’язків завідувача кафедри, де ця посада вакантна, до проведення конкурсу покладається наказом ректора на одного з науково-

педагогічних працівників.

4.7. Ректор університету призначає на умовах строкового трудового договору виконуючого обов’язки декана цього факультету на строк до проведення конкурсного заміщення, але не більше ніж на три місяці.

4.8. Науково-педагогічні працівники не можуть одночасно займати дві та більше посад, що передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій.

Дане Положення діє у Приватному вищому навчальному закладі « Інститут ділового адміністрування» і поширюється на наукових та науково-педагогічних працівників, що проходять конкурсний відбір на посаду, а також  для громадян, які вперше претендують на одну із вакантних посад.


Як нас знайти