Положення про Студентське наукове товариство ПВНЗ ІДА

ПОЛОЖЕННЯ

про Студентське наукове товариство

Приватного вищого навчального закладу

«Інститут ділового адміністрування»

 

1. Загальні положення

 

Студентське наукове товариство Приватного вищого навчального закладу «Інститут ділового адміністрування» (СНТ) діє з метою координації, організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих здібностей студентів інституту, залучення їх до активної науково-дослідної, пошукової діяльності у процесі навчання в інституті, участі у вирішенні актуальних науково-педагогічних, гуманітарних та науково-економічних проблем.

Членами СНТ можуть бути студенти денної і заочної форми навчання інституту, які активно займаються пошуковою, та науково-дослідною роботою.

Рада Студентського наукового товариства обирається на розширеному засіданні ради СНТ інституту.

 

2. Структура Студентського наукового товариства

 

Координаційним органом СНТ інституту є його Рада.

До складу Ради СНТ інституту входять голова Ради Студентських наукових товариств, секретар та заступник голови СНТ інституту.

СНТ складаються з проблемних та ініціативних груп, наукових гуртків

кафедр. Вони є первинними структурними одиницями СНТ і співпрацюють із науковими школами, науково-дослідними центрами та лабораторіями інститутів, кафедр, іншими органами студентського самоврядування та радами інституту. Керуютє роботою СНТ Рада, що складаеться з голови, заступника голови, секретаря, старост проблемних груп і наукових гуртків.

 

3. Основними завданнями Студентського наукового товариства є:

 

- активізація різних видів пошукової, навчально-дослідної діяльності

студентства з метою забезпечення глибокого і повного оволодіння обраною спеціальністю, формування навичок самостійного проведення наукових досліджень і творчого підходу до вирішення актуальних науково-практичних та теоретичних проблем;

- координація науково-дослідної роботи студентів інституту;

- залучення обдарованих студентів до активної участі у науково-дослідній діяльності кафедр інституту;

- надання організаційної, методичної та практичної допомоги студентам у реалізації творчих ідей, пропозицій тощо;

- популяризація серед студентів досягнень науки і техніки, посилення наукового аспекту в підготовці бакалаврів та спеціалістів;

- інформування студентів про можливість участі у Всеукраїнських та

міжнародних наукових студентських конференціях, семінарах, конкурсах та виставках студентських робіт, олімпіадах та міжнародних програмах наукового обміну;

- заохочення студентів, які досягли значних успіхів у науково-дослідній роботі;

- підготовка та випуск студентських наукових видань, в тому числі електронних;

- розширення міжнародних науково-дослідницьких зв’язків студентів

інституту.

4. Функції Студентського наукового товариства:

 

- здійснення організаційного і методичного забезпечення заходів щодо пошуку, відбору і навчання талановитої молоді для організації її активної участі у науково-дослідній роботі;

- участь у проведенні студентських олімпіад та різноманітних творчих змагань;

- відбір кращих курсових, дипломних, робіт і впровадження їх результатів у науково-дослідній роботі;

- підготовка та проведення круглих столів, семінарів, конференцій;

- внесення пропозицій щодо вдосконалення науково-методичної роботи з обдарованою молоддю, активізація її участі у наукових дослідженнях;

- сприяння створенню творчих студентських колективів і організація їх

ефективної діяльності;

- вивчення, узагальнення і розповсюдження передового досвіду інших вищих навчальних закладів та академічних закладів із питань організації науково-дослідної роботи студентів;

- інформування членів СНТ про проведення програм наукового обміну студентів, студентських наукових конференцій;

- проведення двічі на рік засідань Ради СНТ.

5.Основні принципи роботи Студентського наукового товариства:

СНТ та його ради працюють згідно з планом роботи, який складається на період в один навчальний рік та затверджується на засіданні Ради СНТ інституту.

Інститутська Рада СНТ розглядає планові та інші питання у ході своїх засідань згідно затвердженого плану. Контроль організації та проведення засідань здійснює голова Ради СНТ інститутуту. Звітування Ради СНТ здійснюється на розширеному засіданні СНТ в кінці навчального року та підсумовується в ході звітної студентської науково-практичної конференції.

Опікується роботою СНТ інституту куратор, доктор наук, обраний та затверджений рішенням засідання Вченої ради інституту.

 

6. Ради Студентського наукового товариства мають право:

- сприяти залученню студентів до роботи у проблемних групах та наукових гуртках;

- подавати пропозиції щодо нагородження студентів-переможців та призерів творчих змагань, олімпіад, конкурсів, відзначати наукових керівників і кращих організаторів студентської наукової творчості;

- вивчати стан роботи з обдарованою молоддю у кращих вищих навчальних закладах України, пропонувати конкретні заходи щодо її вдосконалення у ПВНЗ «ІДА»;

- встановлювати і розвивати контакти з іншими навчальними установами, провідними науковими центрами, громадськими і благодійними фондами в Україні та за кордоном.

 

7. Ради Студентського наукового товариства зобов’язані:

- готувати для наукового відділу довідки, рекомендації та інформацію, що характеризує науково-дослідну роботу студентів;

- надавати практичну та організаційно-методичну допомогу студентським науковим товариствам факультету щодо роботи з творчо обдарованою молоддю;

- звітувати про підсумки своєї діяльності на щорічній звітній науковій конференції студентів.

 

8. Права та обов'язки членів СНТ.

Члени СНТ мають право:

- обирати представників рад СНТ інституту та підрозділів і бути обраними до них;

- вільно висловлювати та подавати пропозиції при обговоренні питань діяльності СНТ;

- брати участь в роботі органів СНТ;

- отримувати вичерпну інформацію щодо діяльності СНТ.

Члени СНТ зобов'язані:

- дотримуватися вимог цього Положення;

- брати активну участь у діяльності СНТ;

- виконувати рішення органів СНТ.


Як нас знайти