Положення про студентське наукове товариство ПВНЗ ІДА

ПОЛОЖЕННЯ

про Студентськенауковетовариство

Приватного вищогонавчального закладу

«Інститутділовогоадміністрування»

1. Загальніположення

Студентськенауковетовариство Приватного вищогонавчальногозакладу «Інститутділовогоадміністрування» (СНТ) діє з метою координації, організаційного та науково-методичного забезпеченняроботи з обдарованоюмолоддю, створеннясприятливих умов для розвитку і реалізаціїтворчихздібностейстудентівінституту, залученняїх до активноїнауково-дослідної, пошуковоїдіяльності у процесінавчання в інституті, участі у вирішенніактуальнихнауково-педагогічних, гуманітарних та науково-економічних проблем.

Членами СНТ можуть бути студентиденної і заочноїформинавчанняінституту, які активно займаютьсяпошуковою, та науково-дослідноюроботою.

Рада Студентськогонауковоготоваристваобирається на розширеномузасіданні ради СНТ інституту.

2. Структура Студентськогонауковоготовариства

Координаційним органом СНТ інституту є його Рада.

До складу Ради СНТ інститутувходять голова Ради Студентськихнауковихтовариств, секретар та заступник голови СНТ інституту.

СНТ складаються з проблемних та ініціативнихгруп, науковихгуртків

кафедр. Вони є первиннимиструктурнимиодиницями СНТ і співпрацюютьізнауковими школами, науково-дослідними центрами та лабораторіямиінститутів, кафедр, іншими органами студентськогосамоврядування та радами інституту. Керуютєроботою СНТ Рада, щоскладаеться з голови, заступника голови, секретаря, старост проблемнихгруп і науковихгуртків.

3. ОсновнимизавданнямиСтудентськогонауковоготовариства є:

- активізаціярізнихвидівпошукової, навчально-дослідноїдіяльності

студентства з метою забезпеченняглибокого і повногооволодінняобраноюспеціальністю, формуваннянавичоксамостійногопроведеннянауковихдосліджень і творчогопідходу до вирішенняактуальнихнауково-практичних та теоретичних проблем;

- координаціянауково-дослідноїроботистудентівінституту;

- залученняобдарованихстудентів до активноїучасті у науково-досліднійдіяльності кафедр інституту;

- наданняорганізаційної, методичної та практичноїдопомоги студентам у реалізаціїтворчихідей, пропозиційтощо;

- популяризаціясередстудентівдосягнень науки і техніки, посиленнянаукового аспекту в підготовцібакалаврів та спеціалістів;

- інформуваннястудентів про можливістьучасті у Всеукраїнських та

міжнароднихнауковихстудентськихконференціях, семінарах, конкурсах та виставкахстудентськихробіт, олімпіадах та міжнароднихпрограмахнауковогообміну;

- заохоченнястудентів, якідосяглизначнихуспіхів у науково-досліднійроботі;

- підготовка та випускстудентськихнауковихвидань, в тому числіелектронних;

- розширенняміжнароднихнауково-дослідницькихзв’язківстудентів

інституту.

4. ФункціїСтудентськогонауковоготовариства:

- здійсненняорганізаційного і методичного забезпеченнязаходівщодопошуку, відбору і навчанняталановитоїмолоді для організаціїїїактивноїучасті у науково-досліднійроботі;

- участь у проведенністудентськихолімпіад та різноманітнихтворчихзмагань;

- відбіркращихкурсових, дипломних, робіт і впровадженняїхрезультатів у науково-досліднійроботі;

- підготовка та проведеннякруглихстолів, семінарів, конференцій;

- внесенняпропозиційщодовдосконаленнянауково-методичноїроботи з обдарованоюмолоддю, активізаціяїїучасті у науковихдослідженнях;

- сприянняствореннютворчихстудентськихколективів і організаціяїх

ефективноїдіяльності;

- вивчення, узагальнення і розповсюдження передового досвідуіншихвищихнавчальнихзакладів та академічнихзакладівізпитаньорганізаціїнауково-дослідноїроботистудентів;

- інформуваннячленів СНТ про проведенняпрограмнауковогообмінустудентів, студентськихнауковихконференцій;

- проведеннядвічі на рікзасідань Ради СНТ.

5.Основні принципироботиСтудентськогонауковоготовариства:

СНТ та його ради працюютьзгідно з планом роботи, якийскладається на період в один навчальнийрік та затверджується на засіданні Ради СНТ інституту.

Інститутська Рада СНТ розглядаєпланові та іншіпитання у ходісвоїхзасіданьзгіднозатвердженого плану. Контроль організації та проведеннязасіданьздійснює голова Ради СНТ інститутуту. Звітування Ради СНТ здійснюється на розширеномузасіданні СНТ в кінцінавчального року та підсумовується в ходізвітноїстудентськоїнауково-практичноїконференції.

Опікуєтьсяроботою СНТ інституту куратор, доктор наук, обраний та затвердженийрішеннямзасіданняВченої ради інституту.

6. Ради Студентськогонауковоготовариствамають право:

- сприятизалученнюстудентів до роботи у проблемнихгрупах та науковихгуртках;

- подаватипропозиціїщодонагородженнястудентів-переможців та призерівтворчихзмагань, олімпіад, конкурсів, відзначатинауковихкерівників і кращихорганізаторівстудентськоїнауковоїтворчості;

- вивчати стан роботи з обдарованоюмолоддю у кращихвищихнавчальних закладах України, пропонуватиконкретні заходи щодоїївдосконалення у ПВНЗ «ІДА»;

- встановлювати і розвиватиконтакти з іншиминавчальнимиустановами, провідниминауковими центрами, громадськими і благодійними фондами в Україні та за кордоном.

7. Ради Студентськогонауковоготовариствазобов’язані:

- готувати для науковоговідділудовідки, рекомендації та інформацію, щохарактеризуєнауково-дослідну роботу студентів;

- надаватипрактичну та організаційно-методичнудопомогустудентськимнауковимтовариствам факультету щодороботи з творчообдарованоюмолоддю;

- звітувати про підсумкисвоєїдіяльності на щорічнійзвітнійнауковійконференціїстудентів.

8. Права та обов'язкичленів СНТ.

Члени СНТ мають право:

- обиратипредставників рад СНТ інституту та підрозділів і бути обраними до них;

- вільновисловлювати та подаватипропозиції при обговоренніпитаньдіяльності СНТ;

- брати участь в роботіорганів СНТ;

- отримувативичерпнуінформаціющододіяльності СНТ.

Члени СНТ зобов'язані:

- дотримуватисявимогцьогоПоложення;

- братиактивну участь у діяльності СНТ;

- виконуватирішенняорганів СНТ.


Як нас знайти