Правила внутрішнього розпорядку

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради

протокол № 10

від «01» червня 2012року

 

 

ПРАВИЛА

ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб. Трудова та навчальна дисципліна у Приватному вищому навчальному закладі „ Інститут ділового адміністрування ” (далі – Інститут) базується на свідомому і якісному виконанні працівниками, студентами та слухачами своїх трудових і навчальних обов'язків і є невід'ємною умовою високої якості праці та високої якості навчання. Дотримання дисципліни праці та навчання – найперше правило кожного члена колективу. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці, створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високоякісної роботи. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

1.2.    Ці правила поширюються на всі підрозділи Інституту.

1.3.    Метою цих правил є визначення основних обов'язків працівників підрозділів та студентів Інституту, а також визначення внутрішнього трудового розпорядку.

1.4.    Усі питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, розв'язує директор Інституту в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ Й ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

2.1.   Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей. Працівники Інституту приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.

2.2.   При прийнятті на роботу адміністрація Інституту зобов'язана зажадати від особи, що працевлаштовується, подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, пред'явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку. Військово службовці, звільнені із Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені зі Збройних Сил колишнього Союзу РСР і Збройних Сил держав учасниць СНД, пред'являють військовий квиток.

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов'язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівництвом Інституту і залишаються в особовій справі працівника.

При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

2.3.   Працівники Інституту можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

2.4.   Прийняття на роботу оформляється наказом  директора Інституту, який оголошується працівнику під розписку.

2.5. На осіб, які пропрацювали понад п'ять днів, ведуться трудові книжки. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи.

Ведення трудових книжок здійснюється згідно з інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, установах і організаціях, затвердженої Спільним наказом Мінпраці, Мін'юсту й Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N58.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у відділі кадрів інституту.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання та видачу трудових книжок покладається на начальника відділу кадрів інституту.

2.6. Приймаючи працівника або, переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, адміністрація інституту зобов'язана:

- роз'яснити працівникові його права і обов'язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги й компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства;

- ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку;

- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

- проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

2.7. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в контракті.

2.8. Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

Звільнення педагогічних працівників у зв'язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадку ліквідації інституту, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

2.9. Припинення трудового договору оформляється наказом директора інституту.

2.10. Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний у день звільнення видати працівникові належним чином оформлену трудову книжку провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства з посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

3. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

3.1. Педагогічні працівники мають право на:

-    участь в обговоренні та розв'язанні всіх найважливіших питань діяльності закладу освіти;

-    захист професійної честі, гідності;

-    вільний вибір методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

-    індивідуальну педагогічну діяльність;

-    участь у громадському самоврядуванні, обирати й бути обраними делегатами на конференцію трудового колективу;

-    організацію й членство у будь-яких політичних, громадських релігійних та інших об'єднаннях чи угрупованнях, які діють за межами інституту і діяльність яких не суперечить Конституції України й чинному законодавству;

-    користування подовженою оплачуваною відпусткою;

-    підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації й перепідготовку;

-    одержання інформації, нормативних та інших матеріалів, що розробляються чи застосовуються у діяльності закладу освіти;

-    користування всіма видами послуг, що їх може надати заклад освіти, у порядку передбаченому чинним законодавством України, Статутом інституту;

-    безкоштовне користування навчальними, науковими та іншими приміщеннями й обладнанням інституту для здійснення навчально-виховної та науково-дослідної роботи.

3.2. Працівники інституту зобов'язані:

-    працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги Статуту інституту та Правила внутрішнього трудового розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

-    виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки передбачені відповідними правилами та інструкціями;

-    берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати у студентів бережливе ставлення до майна інституту. Працівники в установлені строки повинні проходити медичний огляд у відповідності з чинним законодавством.

3.3. Науково-педагогічні працівники інституту повинні:

-    вести на високому науковому рівні навчальну і методичну роботу за своїм фахом;

-    удосконалювати теоретичні знання, практичний досвід, методи ведення наукової роботи, педагогічну майстерність, здійснювати підготовку науково-педагогічних кадрів;

-    керувати науково-дослідною роботою студентів;

-    сприяти науковому зростанню молодих викладачів, всебічно допомагати їм у професійному вдосконаленні;

-    забезпечувати умови для засвоєння студентами, слухачами підготовчих курсів, навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей студентів;

-    настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

-    виховувати повагу до батьків, жінок, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження державного й соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-    додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність студента;

-    захищати молодь, від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

-    постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

-    додержуватись положення «Про зовнішній вигляд для працівників Приватного вищого навчального закладу «Інститут ділового адміністрування» (Додаток 1).

3.4.   Коло обов'язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями та положеннями, затвердженими в установленому порядку.

3.5.   Науково-педагогічним працівникам забороняється:

-   змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

-   продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

-   науково-педагогічний працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

-   категорично забороно вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів у приміщеннях та на території навчального закладу.

 

4. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

ДИРЕКТОРА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

4.1.  Керівництво діяльністю закладу освіти в межах своєї компетенції, згідно зі Статутом інституту та цими Правилами, здійснює директор інституту, який діє на засадах єдиноначальності і несе повну відповідальність за результати роботи інституту.

4.2.  Директор інституту відповідно до чинного законодавства діє від імені інституту, представляє його без доручення в усіх органах державної влади й управління, підприємствах, організаціях, установах, розпоряджається майном інституту, укладає договори, дає доручення, відкриває у банку рахунки інституту.

4.3. Основні права директора інституту:

4.3.1. У межах своєї компетенції директор інституту:

-    видає накази і дає розпорядження з усіх напрямків діяльності інституту;

-    призначає проректорів, визначає їх службові обов'язки, делегуючи їм частину своїх повноважень;

-    укладає угоди, договори, контракти, які стосуються усіх напрямків діяльності інституту;

-    затверджує структуру та штатний розпис інституту;

-    затверджує рішення Вченої ради.

Директор має право поставити питання на Вченій раді інституту про невідповідність декана, завідувача кафедри займаній посаді, до закінчення терміну їх повноважень.

Директор інституту забезпечує належні матеріально-технічні та соціально-побутові умови для продуктивної праці з метою реалізації працівниками закладу освіти інтелектуального та наукового потенціалу та поліпшення становища працівників.

4.4. Директор закладу освіти зобов'язаний:

4.4.1. Створювати умови для покращання якості підготовки та виховання спеціалістів із врахуванням вимог сучасного виробництва, новітніх досягнень науки, техніки та культури, перспектив їх розвитку та наукової організації праці; організувати вивчення та впровадження передових методів навчання;

4.4.2. Дотримуватись законодавства України про працю та Правил охорони праці; покращувати умови праці та навчання співробітників, студентів та слухачів підготовчих курсів, забезпечувати належним технічним обладнанням усі робочі місця та створювати умови праці, відповідні Правилам охорони праці (правилам по техніці безпеки, санітарним нормам та правилам тощо). Приймати необхідні заходи з метою профілактики виробничого травматизму, виробничих та інших захворювань членів трудового колективу інституту;

4.4.3. Постійно контролювати знання та виконання працівниками, студентами, слухачами підготовчих курсів всіх вимог інструкцій по техніці безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці, протипожежної охорони;

4.4.4. Забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, оснащення, створювати нормальні умови для зберігання верхнього одягу працівників, студентів інституту;

4.4.5. Забезпечувати правильне використання діючих умов оплати та нормування праці; видачу заробітної плати у встановлені строки;

4.4.6. Забезпечувати своєчасне надання відпусток усім працівникам інституту;

4.4.7. Повідомляти викладачам у кінці навчального року (до надання відпустки) їх річне педагогічне навантаження в новому навчальному році.

 

5. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

5.1. Адміністрація закладу освіти зобов'язана:

-    забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи науково-педагогічних та інших працівників інституту відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

-    назначити науково-педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

-    удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції науково-педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи інституту;

-    організувати підготовку необхідної кількості науково-педагогічних та педагогічних кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання як у своєму навчальному закладі, так і відповідно до угод в інших навчальних закладах;

-    укладати і розривати угоди, контракти з педагогічними та науковими працівниками відповідно до чинного законодавства, Закону України «Про освіту»;

-    доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;

-    видавати заробітна плату науково-педагогічним та іншим працівникам у встановленні строки;

-    надавати відпустки всім працівникам інституту відповідно до графіка відпусток;

-    забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов'язків;

-    дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;

-    чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників інституту, студентів і слухачів, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;

-    організувати харчування студентів і працівників інституту;

-    своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу й стан інституту;

-    забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників інституту, студентів, слухачів.

 

6. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

6.1. Для працівників встановлюється п'ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями. При п'ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджуються адміністрацією інституту.

В межах робочого дня науково-педагогічні працівники інституту повинні вести всі види навчально-методичної та науково-дослідницької роботи відповідно до посади, навчального плану й плану науково-дослідної роботи.

Час початку й закінчення роботи встановлюється з 8.30 годин до 17.00 годин з перервою на обід з 12.30 до 13.00 годин. Для окремих працівників  може бути передбачений інший режим роботи.

При відсутності педагога або іншого працівника інституту керівник підрозділу зобов'язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом або працівником.

6.2.   Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, Ректор інституту залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

6.3.   Робота органів самоврядування інституту регламентується Положенням про відповідні органи, затвердженими Кабінетом Міністрів України та Статутом інституту.

6.4.   Графік надання щорічних відпусток  складається на кожний календарний рік, про що видається наказ по інституту. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, щоб основна її частина була не менше 14 календарних днів. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством. Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд, а також ненадання відпустки працівникам, молодше вісімнадцяти років.

6.5.   Педагогічним працівникам забороняється в робочий час:

-    відволікатися від їх безпосередніх обов'язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов'язаних із навчальним процесом;

-    відволікання працівників інституту від виконання професійних обов'язків, а також студентів, слухачів, за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних із процесом навчання забороняється, за винятком випадків передбачених чинним законодавством.

 

7. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

7.1.  За зразкове виконання співробітниками своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці та інші досягнення в роботі можуть застосовуватись заохочення:

-    подяка в наказі по інституту;

-    премія.

7.2.  За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні науково-педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних знань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення.

7.3.  Працівникам, які успішно й сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги  за рахунок власних коштів інституту. Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі. Заохочення оголошуються в наказі по інституту, доводяться до відома всього колективу інституту і заносяться до трудової книжки працівника.

 

8. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

8.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один із таких заходів стягнення:

-    догана;

-    звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п. п. З, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 Кодексу законів про працю України.

8.2.  Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження, призначення на посаду) даного працівника.

До застосування дисциплінарного стягнення адміністрація інституту повинна зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються власником або уповноваженим ним органом безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців із дня вчинення проступку.

8.3. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.

8.4. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Адміністрація інституту має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.

 

9. ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

9.1.  Студенти всіх форм навчання, слухачі підготовчих курсів зобов'язані дотримуватись положень, викладених у Статуті інституту, Положенні про організацію навчального процесу, Правилах внутрішнього трудового розпорядку.

9.2.  Студенти інституту мають такі права:

-    безкоштовно користуватись навчальною, інформаційною, науковою та виробничою базою інституту;

-    самостійно формувати індивідуальний навчальний план шляхом вибору дисциплін (розділів, тем), що відносяться до додаткових;

-    знайомитись з програмами будь-яких навчальних дисциплін на кафедрах або в бібліотеці інституту;

-    відвідувати консультації викладачів за встановленим розкладом, записом до викладача або усною домовленістю з ним;

-    брати учать у науковій діяльності, конкурсах, олімпіадах, виставках;

-    працювати паралельно з успішним навчанням;

-    одночасно навчатись за різними програмами підготовки (фінансування паралельних програм навчання забезпечується на підставі угод із відповідними організаціями, підприємствами та фізичними особами);

-    обирати і бути обраними до органів студентського самоврядування, а також до Вченої ради інституту;

-    укладати контракти на навчання з підприємствами та організаціями, які відповідають навчальній спеціальності, по закінченні навчання отримувати роботу за фахом згідно з контрактом;

-    отримувати  матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством;

-    одержувати місця для проживання в гуртожитку (іногородні студенти);

-    брати участь у роботі професійних, громадських та політичних об'єднань, конституційних акціях у вільний від навчання час.

9.3. Студенти інституту зобов'язані:

- систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками зі спеціальності, сумлінно працювати над підвищенням свого наукового та загальнокультурного рівня;

-    виконувати всі вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком організації навчального процесу;

-    відвідувати заняття відповідно до індивідуального навчального плану та розкладу;

-     студенти, які пропустили через поважні причини навчальні заняття, що потребують обов'язкового відпрацювання (лабораторні роботи тощо), повинні їх виконати у спеціально встановлені для цього час у визначеному кафедрою порядку;

-    своєчасно інформувати деканат у випадках неможливості, через поважні причини відвідувати заняття, складати (перескладати) іспити, заліки, контрольні роботи тощо;

-     при неявці на заняття через поважні причини студент повинен не пізніше наступного дня повідомити про це деканат і протягом трьох днів після виходу на заняття подати підтверджуючі документи;

-    брати участь у роботах по самообслуговуванню в учбових приміщеннях , допомагати підтримувати належний порядок на територіях, прилеглих до навчального корпусу, інших культурно-побутових об'єктів, які обслуговують студентів;

-    дбайливо та охайно відноситись до майна інституту(приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, учбових посібників, книжок, приладів тощо);

-     забороняється без дозволу адміністрації інституту виносити речі та різне обладнання з  учбових та інших приміщень;

-    виконувати розпорядження старости навчальної групи в межах їх повноважень;

-    дбати про честь та авторитет інституту, не допускати протиправних та аморальних вчинків, бути дисциплінованим та охайним як у інституті, так і на вулиці та в громадських місцях.

9.4. Наказом декана факультету в кожній навчальній групі з числа найбільш устигаючих та дисциплінованих студентів призначається староста.

Староста групи підпорядковується безпосередньо заступнику декана факультету з навчально-виховної роботи (по роботі із студентами) і має обов'язки, які включають:

-    контроль присутності студентів на всіх видах учбових занять шляхом відповідних відміток у журналі академічної групи;

-    нагляд за станом учбової дисципліни та поведінки в групі, за збереженням учбового обладнання та інвентарю в аудиторіях;

-    оповіщення студентів про зміни в розкладі занять;

-    призначення на кожний день чергового по групі;

-    доведення до відома деканату пропозицій та зауважень із боку студентів.

9.5. Під час учбових занять студенти повинні дотримуватись певних дисциплінарних правил. Вхід до аудиторії після дзвінка на початок занять забороняється до перерви. При вході викладача, на знак привітання, студенти повинні встати. Не допускається сторонні розмови, шум, що заважають проведенню занять.

9.6. Категорично забороно вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів у приміщеннях та на території навчального закладу, гра в карти та інші азартні ігри.

 

10. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ

10.1. Індивідуальний навчальний план студента складається на кожний навчальний рік за допомогою профілюючої кафедри і затверджується деканом факультету в перші два тижні кожного семестру. Вибіркові дисциплін, включені до індивідуального навчального плану, є обов'язковими для вивчення.

10.2. Відвідування всіх видів навчальних занять згідно з обраним індивідуальним планом є обов'язковим. Студентам, що мають нормований інтегральний рейтинг, не менший 80%, на третьому й наступних курсах деканом факультету може бути дозволено вільне відвідування лекційних занять.

10.3.  Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної дисципліни, якщо він виконав усі види робіт, передбачені робочою навчальною програмою дисципліни.

10.4. Семестрові іспити складаються студентами, як правило, у період екзаменаційних сесій, передбачених графіком навчального процесу. Студентам, які мають гарну успішність, за умови виконання ними робочої навчальної програми дисципліни, деканом факультету може бути дозволене дострокове складання іспитів. За наявності поважних причин (хвороба, сімейні обставини та ін.), документально підтверджених відповідним закладом, окремим студентам може встановлюватися індивідуальний графік складання іспитів, але не більше місяця після закінчення екзаменаційної сесії. Якщо цей термін є недостатнім для виконання індивідуального графіку, розглядається питання про надання академічної від пустки або повторного курсу навчання згідно діючих положень.

10.5. Під час проведення екзамену (заліку) студенти зобов'язані дотримуватись відповідних вимог кафедри (викладача). Порушення правил поводження на екзамені є виявом навчальної несумісності, у цьому випадку студент звільняється від іспиту з відповідною позначкою в екзаменаційній відомості, що свідчить про заборгованість із даної дисципліни. Неявка на іспит позначається в екзаменаційній відомості словами «не з'явився». Якщо студент не з'явився без поважної причини, то вважається, що він одержав незадовільну оцінку. Студент, який захворів під час сесії, зобов'язаний повідомити деканат про свою хворобу не пізніше дня іспиту та в триденний термін після одужання подати довідку медичного закладу.

10.6. Студенти, які повністю виконали вимоги навчального плану певного курсу, успішно склали всі іспити й заліки, переводяться на наступний курс навчання.

10.7. Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академзаборгованість до початку наступного семестру. Перескладання незадовільної оцінки з одного іспиту (заліку допускається не більше двох разів, причому друге перескладання приймає комісія, що створюється деканом факультету. Результат складання іспиту комісії є остаточним.

10.8. За досягнення високих результатів у навчанні, науково-дослідній роботі, суспільно-корисній діяльності до студентів можуть застосовуватись засоби заохочення:

-    подяка в наказі по закладу освіти;

-    премія.

10.9. За невиконання своїх обов'язків адміністрація може накласти стягнення дисциплінарного порядку або відрахувати із закладу освіти за поданням деканату.

10.10. Студент може бути відрахований:

-    за власним бажанням;

-    якщо він не з'явився на заняття протягом 10 днів після початку занять і не сповістив деканат про наявність поважних причин для цього;

-    за невиконання вимог навчального плану й графіку навчального процесу;

-    за академічну неуспішність:

а) у випадку одержання при семестровому контролі трьох і більше незадовільних оцінок;

б) у випадку одержання незадовільної оцінки з одного предмету після трьох спроб складання іспиту (заліку);

в) у випадку якщо студент не ліквідував академічну заборгованість у встановлений термін;

-    за грубе порушення встановлених Правил внутрішнього розпорядку та поведінки:

а) за появу на заняттях у навчальному корпусі, бібліотеці в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;

б) за вчинення крадіжки індивідуального, державного або громадського майна, хуліганських учинків або інших протиправних дій, встановлених вироком суду чи постановою органу, до компетенції якого входить накладання адміністративного стягнення;

в) за скоєння аморального вчинку, не сумісного з продовженням навчання у студентському колективі;

г) за систематичне невиконання розпоряджень адміністрації;

-    у випадку одержання незадовільної оцінки при захисті дипломної роботи або не представлення роботи до захисту без поважних причин студенти відраховуються з інституту, як такі, що закінчили теоретичний курс навчання;

-    за невиконання умов контракту (студенти, які навчаються на підставі угод із підприємствами, організаціями чи фізичними особами на умовах повної компенсації витрат на навчання).

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються в інституті на видному місці.


Як нас знайти