Рішення ВРІ про затвердження стратегії ВНЗ, про затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Приватний вищий навчальний заклад

«Інститут ділового адміністрування»

 

Витяг з протоколу №1

засідання Вченої ради інституту

 

28 серпня 2014 р.

 

Голова: Брадул О.М.

Секретар: Єршова Н.В.

Присутні: Корєєва О.М., Самородченко Г.В., Брадул О.М., Єршова Н.В., Баличева В.О., Мала І.Б., Дєєва В.В., Бантос М.М., Барсукова В.В.

 

1.СЛУХАЛИ: Голову Вченої ради Брадула О.М., який довів до відома присутніх необхідність визначення і затвердження стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу.

Ректор зазначив, що стратегія розвитку інституту дозволить, зокрема: 1) забезпечити надійні багатофункціональні, структурні прямі і зворотні зв’язки між усіма елементами навчального процесу та науково-дослідної роботи, підвищити рівень їх керованості, результативність навчально-методичного і науково-методичного забезпечення; 2) надати сталий характер з подальшим забезпеченням динамічного зростання основних показників діяльності кафедр, факультету та вищого навчального закладу в цілому; 3) покращити основні показники якості та успішності навчання студентів; 4) сформувати належний імідж усіх структурних підрозділів і навчальнгго закладу загалом.

Барадул О.М. ознайомив присутніх членів Вченої ради із проектом стратегіїї і перспективними напрямками розвитку видів діяльності інституту, а саме: у сфері освітньої діяльності стратегічні цілі інституту передбачатимуть, зокрема: 1) адаптацію освітніх програм до сучасних вимог зовнішнього середовища на основі накопиченого досвіду й участі в новітніх теоретичних і практичних розробках; 2) зміну профорієнтаційної парадигми, упровадження сучасної моделі підвищення кваліфікації персоналу; 3) забезпечення високого рівня професійної освіти випускників, їх конкурентоспроможності серед випускників інших навчальних закладів; 4) побудову навчального процесу на принципах гнучкості, адаптивності, економічної ефективності та інноваційності; 5) упровадження в усі сфери діяльності інституту новітніх інформаційних технологій та спеціального програмного забезпечення; 6) підготовку випускників інституту до професійної діяльності в умовах інформаційного суспільства; 7) удосконалення інфраструктури навчально-матеріальної бази.

Для реалізації даних цілей передбачено виконання ряду завдань, що охоплюють сфери навчально-методичної та інноваційної діяльності інституту.

Доповідач ознайомив присутніх із проектом стратегічних цілей «Інституту ділового адміністрування» у сфері наукової та інноваційної діяльності, що будуть передбачати, зокрема: 1) створення нових наукових напрямів дослідження; 2) підвищення якості наукових досліджень; 3) залучення до роботи в інституті перспективних науковців.

Голова Вченої ради довів до відома присутніх стратегічні завдання, виконання яких необхідні для реалізацїї поставлених цілей.

Запропонував затвердити стратегії і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Приватного вищого навчального закладу «Інститут ділового адміністрування» і спрямувати діяльність структурних підрозділів у напрямку реалізації озвучених цілей і завдань.

 

УХВАЛИЛИ: 1) затвердити стратегії і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності інституту; 2) керівникам структурних підрозділів організувати роботу науково-педагогічних працівників у напрямку впровадження і реалізації стратегічних цілей і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності інституту; 3) довести інфорацію до відома науково-предагогічних працівників.

 

2.СЛУХАЛИ: Голову Вченої ради Брадула О.М., який обґрунтував необхідність визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Приватному вищому навчальному закладі «Інститут ділового адміністрування».

У своєму виступі Брадул О.М. посилався на систему європейських стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості освіти, зокрема, озвучив дієві принципи освітньої діяльності, а саме: зацікавленість студентів і роботодавців у високій якості вищої освіти; оптимізацію діяльності вищого навчального закладу для реалізації поставленої системи завдань тощо.

Голова Вченої ради наголосив на особливості сучасних критеріїв оцінювання якості освіти, що передбачають свободу для навчальних закладів під час формування учбових планів; приділення особливої уваги якості підготовки фахівців; необхідність постійного вдосконалення освітніх програм з метою підвищення їх якості; стимулювання інновацій в освітніх стандартах.

На думку доповідача, для упровадження європейських стандартів щодо внутрішнього забезпечення якості освіти у ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування» необхідно оптимізувати процедуру внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, зокрема:

1) переглянути і здійснити моніторинг навчальних програм і критеріїв оцінювання знань, умінь і навичок студентів;

2) оприлюднити критерії, правила і порядок оцінювання навчальних умінь студентів;

3) удосконалити критерії і процедуру підвищення фахової майстерності науково-педагогічного складу ПВНЗ «ІДА»;

4) здійснити оновлення навчальних ресурсів, які б відповідали змісту навчальних програм і реалізацїї навчального процесу в Інституті;

5) систематично оприлюднювати обʼєктивну інформацію про напрями і види діяльності ПВНЗ «ІДА» на офіційному сайті Інституту.

Запропонував присутнім членам Вченої ради ухвалити систему і процедуру внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ПВНЗ «ІДА».

 

УХВАЛИЛИ: Для упровадження європейських стандартів освіти, забезпечення належної якості вищої освіти у Приватному вищому навчальному закладі «Інститут ділового адміністрування» затвердити запропоновану систему і процедуру внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Інституті.

 

 

Голова Вченої ради                                                    О.М. Брадул

 

Секретар Вченої ради                                                Н.В. Єршова

 

Витяг уклав:

Секретар Вченої ради                                                Н.В. Єршова

 


Як нас знайти