Звіт керівника ПВНЗ ІДА

ЗВІТ

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ІНСТИТУТ ДІЛОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ»

у 2014/2015 навчальному році

 

1. Поштова адреса.

50086, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Димитрова, 81а

2. Юридична адреса, адреса електронної пошти, адреса Web-сайту вищого навчального закладу.

50086, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Димитрова, 81а,

тел. / факс: 404-76-00, Е-mail: pvnz_ida@meta.ua, Web-сайт http://pvnz-ida.at.ua

3. Юридичні підстави для здійснення освітньої діяльності.

Інститут, як юридичну особу, зареєстровано виконавчим комітетом Криворізької міської ради Дніпропетровської області 27.10.1995 року (свідоцтво серії АОО № 567248), довідка з ЄДР підприємств та організацій – АБ №013746, дата  первинної реєстрації – 27.10.1995р., дата та номер останньої реєстрації дії – 20.05.2009р. за №12271070020005969.

Перший Статут було затверджено засновником 20.10.1995р. та зареєстровано розпорядженням виконкому Криворізької міської Ради народних депутатів 27.10.1995р. за №502.

Другу редакцію Статуту було затверджено першим заступником Міністра освіти і науки України Холодом Б.І. 09.03.2000р. та зареєстровано виконкомом Криворізької міської Ради 27.03.2000р. за № 0405269100030403.

Останній статут було затверджено першим заступником Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Сулімой Є.М. 24.06.11 та зареєстровано виконкомом Криворізької міської Ради 25.06.11р. за №12271050027005969.

4. Прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання ректора інституту:

П.І.Б.

Брадул Олександр Михайлович

Посада:

В.о. ректора

Науковий ступінь:

Доктор економічних наук

Вчене звання:

Професор

5. Перелік структурних підрозділів, (інститутів, факультетів).

ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування» має один факультет:

-  факультет економіки та менеджменту.

          В складі факультету економіки працюють п’ять  кафедр, три з яких випускові:

- кафедра фінансів і кредиту;

- кафедра обліку та аудиту;

- кафедра менеджменту та адміністрування;

- кафедра теоретичної та практичної економіки;

          - кафедра суспільно-гуманітарних наук.

6. Перелік напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців (за освітньо-кваліфікаційними рівнями).

Надання освітніх послуг Інститут здійснює відповідно до ліцензії МОН України за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» - серія АЕ № 285202 від 03.09.2013р.

Перелік ліцензованих і акредитованих спеціальностей відповідно до  повторної  ліцензії на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра та спеціаліста, наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Перелік ліцензованих і акредитованих спеціальностей

Код напряму

 

Назва напряму

 

Код спеціальності

Назва спеціальності

Рівень акредитації

0305

Економіка та підприємництво

6.030508

Фінанси і кредит

ІІ

0305

Економіка та підприємництво

6.030509

Облік і аудит

ІІ

0305

Економіка та підприємництво

7.03050801

Фінанси і кредит

 ІІІ

0305

Економіка та підприємництво

7.03050901

Облік і аудит

ІІІ

0502

Менеджмент

6.030601

Менеджмент організацій

ІІ

0502

Менеджмент

6.030601

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

ІІ

0502

Менеджмент

7.050201

Менеджмент організацій

ІІІ

0502

Менеджмент

7.050206

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

ІІІ

7. Матеріально-технічна база (навчальні корпуси, гуртожитки, спортивно-оздоровча база тощо).

Приватний вищий навчальний заклад «Інститут ділового адміністрування» має достатню матеріально-технічну базу, що відповідає встановленим вимогам до вищих навчальних закладів.

Навчальний процес здійснюється у власних приміщеннях, за винятком дисципліни «фізична культура» - її викладання відбувається у спортивному залі, що орендується Інститутом.

Загальна площа навчально-лабораторних приміщень Інституту складає 5359,7 м2.

Для здійснення освітньої діяльності відведено 12 лекційних аудиторій, 34 аудиторії для проведення практичних, семінарських і лабораторних занять та 22 службових кабінети.

ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування» має власну бібліотеку з книжковим фондом майже у 42 тис. примірників. У бібліотеці є два читальних зали на 80 робочих місць. Відвідувачі бібліотеки мають вільний доступ до ресурсів ІNTERNET, електронних ресурсів читальних залів та навчальних посібників.

В Інституті функціонує 3 комп’ютерні класи (87 посадкових місць), що забезпечують навчальний процес студентів  у відповідності до навчального плану.

Комп’ютерні класи підключені до глобальної мережі INTERNET і використовуються студентами для проведення навчальних занять, виконання самостійної роботи, виконання курсових, випускних і дипломних робіт, наукової роботи тощо.

Інститут має у достатній кількості необхідні технічні засоби: копіювальні та проекційні апарати, сканери, принтери, синтезатор, телевізори, відеомагнітофони тощо.

Планові та факультативні заняття з фізичної культури відбуваються у спортивних залах та на спортивних майданчиках, які Інститут орендує у КЗОШ №75. Фізичне виховання як дисципліна включена до навчального плану всіх напрямів підготовки Інституту та прикріплена до кафедри суспільно-гуманітарних наук, адже одним з актуальних напрямів освітньої діяльності інституту як і всієї країни загалом є піднесення ролі фізичного виховання для студентської молоді, пропагування серед них здорового способу життя, допомога у формуванні його навичок тощо.

За останні 10 років фахівцями Інституту накопичено великий досвід з організації спортивно-масової роботи серед студентів з різних видів спорту. Навчально-тренувальний процес, який забезпечувався науково-методичним підґрунтям, дав змогу викладачам підготовити і випустити друком низку науково-методичних розробок, навчальних і робочих програм з фізичного виховання.

На теперішній час викладачі фізичного виховання здійснюють навчальну роботу зі студентами денної форми навчання всіх напрямів підготовки у формі практичних занять з наступних видів спортивної підготовки:

 • баскетболу;
 • волейболу;
 • легкої атлетики;
 • гімнастики;
 • туризму;
 • шейпінгу.

Студенти за власним бажанням диференційовано (відповідно до вимог Болонського процесу) обирають вид спорту, який їм до вподоби. Заняття проводяться двічі на тиждень для студентів І-ІІІ курсів денної форми навчання.

На заняттях з фізичного виховання студенти отримують прикладні знання, вміння, навички у спортивно-масовій діяльності.

Вже традицією є проведення:

 • змагань з різних видів спорту та спартакіади;
 • спортивних майстер-класів;
 • днів і місячників здорового способу життя.

Крім спортивно-масової роботи в Інституті організується та проводяться тренування студентських команд з названих видів спорту, які презентують Інститут на міжвузівських змаганнях як в місті, так і за його межами.

Студенти з вадами здоров'я займаються за спеціально розробленими науково-обґрунтованими методиками.

В Інституті функціонує медичний кабінет для поточної медичної допомоги. Комплексне обслуговування персоналу і студентів забезпечує поліклініка Комунального закладу «Міська лікарня №1».

Редакційно-видавничий відділ, який працює у ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування» укомплектований копіювально-розмножувальною технікою для видання власної навчально-методичної документації та навчальних посібників.

На базі ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування» функціонують гуртки художньої самодіяльності та клуби організації дозвілля студентів: східні та естрадні танці; курси іноземних мов; власна команда КВК, яка неодноразово була переможцем у місцевих конкурсах.

Усі приміщення Інституту, які належать до його матеріально-технічної бази, відповідають санітарним нормам.

8. Книжковий фонд бібліотеки

ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування» має власну бібліотеку з книжковим фондом 41152 примірників.

У бібліотеці є читальний зал на 80 робочих місць. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки складається з облікового, алфавітного і систематичного каталогів, систематичної картотеки статей, картотеки виконаних бібліографічних довідок, краєзнавчої картотеки. Формується електронний каталог. Відвідувачі бібліотеки мають доступ до ресурсів ІNTERNET, електронних ресурсів читального залу – більш ніж 750 переведено на електронні носії підручників та навчальних посібників.

Література з питань економіки та управління з грифом МОН України становить 96%.

У 2014-2015 навчальному році бібліотека отримує 22 періодичних видання, 11 з яких є фаховими.

9.  Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу із напрямів підготовки інституту 

Організаційне, навчально-методичне  забезпечення навчально-виховного процесу, рівень фундаментальної, гуманітарної i фахової підготовки студентів  здійснюється кафедрами інституту на основі розроблених i адаптованих нормативних документів у поєднанні з творчою роботою висококваліфікованих викладачів.

Організація навчально-виховного процесу здійснюється навчальними підрозділами інституту. Основним нормативним документом, що визначає організацію навчально-виховного процесу  є навчальний план, який затверджений ректором інституту.

 Для конкретизації планування навчально-виховного процесу  кожного навчального року складається робочий навчальний план, який затверджується ректором інституту.

Планування педагогічного навантаження та робочого часу викладачів здійснюється згідно з  плановим та розподіленим обсягом, що відображається в  індивідуальних планах викладачів.

         Регулювання навчально-виховного процесу забезпечують  графік навчального процесу, розклад академічних груп, графіки індивідуальної роботи викладачів.

         Для кожної навчальної дисципліни 100% розроблені i затверджені  робочі програми та комплекси навчально-методичного забезпечення.

Нормативні навчальні дисципліни, визначені державним стандартом освіти, сплановані з обов’язковим дотриманням їх назв та обсягів.  Варіативна частина робочого навчального плану представлена дисциплінами, що визначаються інститутом та вибором студентів.

Робочі програми кожної навчальної дисципліни, які входять до освітньо-професійної розробляються викладачами кафедр на основі навчальної програми дисципліни та робочого навчального плану,  є нормативними документами інституту, що  містять виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, обсяг, послідовність, організацію її  вивчення,  визначають види та  форми  поточного і підсумкового контролів.

Навчально-виховний процес у ПНЗ «Інститут ділового адміністрування» здійснюється за такими формами: лекція, практичні та семінарські заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, консультації, практична підготовка, контрольні заходи, підготовка та захист курсових, дипломних робіт.

Тематика курсу лекцій визначається робочою  програмою. Лекції проводяться  лекторами-професорами, доцентами, старшими викладачами,  які розробляють контрольні завдання (білети, тести тощо) для проведення поточного  (міжсесійна атестація) та підсумкового контролів, передбачених навчальним планом і програмою. Ректор інституту, декан факультету, завідувачі кафедр систематично відвідують лекції, перевіряють  їх методичне забезпечення.

Переліки тем практичних та семінарських занять також  визначаються робочою  програмою. При проведенні практичних та семінарських  занять викладач здійснює поточний контролю знань та рівень вмінь і навичок студентів. Оцінки, отримані студентом на окремих практичних і семінарських  заняттях, враховуються при  проведенні міжсесійної атестації та підсумкового контролю.

Самостійна робота студентів, метою якої є опанування дисциплін самостійно, планується викладачами, які  чітко формулюють її межі і  завдання,  здійснюють безпосереднє керівництво нею та визначають методи контролю знань. Організація та проведення самостійної роботи студентів ПНЗ «Інститут ділового адміністрування» базується на основі Положення та методичних розробок щодо організації самостійної роботи студентів інституту. На високому рівні організована самостійна форма навчання дозволяє студентам активізувати ініціативність, формувати дисциплінованість, організованість, наполегливість у досягненні поставленої мети.

Самостійна робота студентів інституту 100% забезпечена системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручники, навчальні та методичні посібники, конспекти лекцій викладачів, практикуми, у тому числі на електронних носіях.

Методичні матеріали для самостійної роботи, розроблені викладачами кафедр, надають   можливість студентам здійснювати  самоконтроль. Для більшої ефективності самостійної роботи студентів над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної дисципліни  використовується бібліотека інституту, навчальні кабінети, комп'ютерні класи, лабораторії кафедри менеджменту та маркетингу.  Викладачами надається  необхідна консультація при організації самостійної роботи студентів з використанням  складних систем доступу до інформації  комп'ютерної бази даних тощо.

         Традиційно, в ПНЗ «Інститут ділового адміністрування»  проводиться систематичний  контроль за відвідуванням занять студентами. Усі пропуски занять студенти відпрацьовують поза розкладом:  відпрацювання студентами в письмовій або усній формі пропущених лекцій, практичних та семінарських занять. Керівництво самостійною роботою студентів здійснюється за видами: проведення консультацій з дисциплін та  письмових контрольних робіт з окремих розділів кожної дисципліни, вибіркове опитування студентів, індивідуальний захист студентами виконаних самостійних робіт, консультація, перевірка і прийняття до захисту домашніх завдань.

Контрольні заходи інституту скоординовані робочим навчальним планом та графіком організації навчального процесу.

Протягом кожного навчального року обов’язково проводяться ректорські комплексні контрольні роботи  з метою перевірки рівня фахової підготовки студентів, стану виконання робочого навчального плану та готовності до державної атестації.

Міжсесійна атестація, як одна із форм поточного контролю, проводиться згідно з графіком навчального процесу та розкладом двічі на рік.

Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формах: екзамену, диференційованого заліку, заліку.

Форма проведення екзаменів і заліків – усна, з обов’язковим проведенням індивідуальних консультацій студентів.

Диференційований залік  проводиться  при захисті курсової роботи, звітів про комплексну практику з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності і переддипломну практику.   

Керівництво курсовими роботами здійснюють професори, доценти, старші викладачі,  які мають досвід науково-педагогічної і практичної роботи. Результати курсових розробок проходять попередній перегляд та рецензування. Захист курсових робіт є публічним.

Приділяючи належну увагу розвитку практичних умінь та навичок студентів, як невід'ємної складової частини навчально-виховного процесу, викладачі кафедри  розробили власну концепцію практичної підготовки студентів, яка базується на «Положенні про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженому наказом Міністерства освіти України № 93 від 8 квітня 1993 року.

Робота ДЕК проводиться у терміни, передбачені графіком роботи та робочим навчальним планом, розклад роботи ДЕК затверджується ректором інституту за узгодженням з головою ДЕК.

При вивченні дисциплін фахової підготовки та виконання дипломних робіт студентами використовуються наступні прикладні програми: КІС «Галактика», 1C: Предприятие, Project Expert, Forecast Expert, Business Prognoz Pro, Smart Bank, RIM, ЗЕД-експерт, Ліга, Парус, SSPS, Пакет аналізу та пошук рішень в MS Excel, БЕСТ-Ф, СППР «Бізнес-прогноз».

У ПНЗ «Інститут ділового адміністрування»  працює редакційно-видавничий відділ, який укомплектовано необхідною сучасною технікою для власного видання навчально-методичної документації та навчальних посібників.

Усі дисципліни  навчальних планів 100% забезпечені навчально-методичною документацією та підручниками.   Також у бібліотеці існує фонд відео-комп’ютерних матеріалів бібліотеки, який  складає 18 CD i DVD-дисків загальною ємкістю 13500 МВ. Тематика електронних книг відповідає основним дисциплінам, що вивчаються в інституті. Користувачам надається можливість копіювання.

 

10. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ 

Згідно зі статутом, одним із головних напрямків діяльності ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування» є проведення наукових досліджень як основи підготовки майбутніх фахівців, а також підготовка претендентів для самостійної наукової та викладацької діяльності.

Наукова діяльність в інституті є невід'ємною складовою освітнього процесу. Вона здійснюється на підставі Законів України «Про вищу освіту», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Науково-дослідна робота є важливою частиною діяльності науково-педагогічних працівників інституту, її метою є:

-         підвищення кваліфікації викладачів з обраної спеціальності, включаючи виконання дисертаційних робіт;

-         зростання творчого потенціалу викладачів;

-         розвиток різних форм наукової співпраці;

-         оволодіння досягненнями розвитку фінансів за умов ринкової економіки;

-         впровадження та реалізація інноваційних проектів;

-         формування змісту навчальних програм дисциплін, лекцій, підручників та навчальних посібників;

-         залучення студентів до творчої роботи, навчання їх пошуку ефективних рішень проблем, придбання досвіду роботи з обраного напрямку підготовки;

-         органічна єдність змісту освіти і програм наукової діяльності; наближення навчального процесу до реальних потреб суспільства і держави.

Науково-дослідна діяльність в ПВНЗ  «Інститут ділового адміністрування» ведеться викладачами та студентами. У роботі задіяні штатні викладачі та сумісники.

Основними напрямами науково-дослідної роботи є такі:

-              аналіз соціально-економічної динаміки  в Україні та світі;

-              удосконалення механізмів забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємств України;

-              економічне обґрунтування підвищення результативності діяльності підприємств;

-              розробка ефективних методик управління персоналом;

-              аналіз організаційної культури та обґрунтування доцільності її запровадження на підприємствах Криворізького регіону;

-              організація транспортної логістики при здійсненні підприємствами  зовнішньоекономічній діяльності;

-              науковий консалтинг зовнішньоекономічної діяльності підприємств;

-              оцінка інвестиційної привабливості підприємств Криворізького регіону;

-              розробка прийомів ефективного маркетингу, зокрема при виході на міжнародний ринок;

-              шляхи підвищення економічної та інших різновидів безпеки  українських підприємств в умовах глобалізації;

-              розробка антикризових заходів для вітчизняних підприємств різних сфер економічної діяльності;

-              розвиток фінансової системи України в умовах ринкових відносин;

-              дослідження проблем соціально-економічного розвитку України, бюджетної політики та економічної безпеки держави;

-              дослідження проблем сучасного оподаткування та фінансової діяльності підприємств різних форм власності;

-              фінансовий аналіз і планування діяльності підприємств;

-              організація бюджетування на підприємстві;

-              дослідження проблем розвитку малого бізнесу в Україні;

-              управління прибутком;

-              управління та прогнозування фінансових потоків;

-              управління інвестиційною привабливістю підприємства;

-               ризик фінансової діяльності підприємств та шляхи його мінімізації;

-              розвиток банківської та страхової діяльності у реалізації інвестиційної політики;

-              інші індивідуальні напрямки.

Наукові дослідження професорсько-викладацького складу інституту спрямовані на розв’язання актуальних проблем в управлінні персоналом та бізнес-процесами на підприємствах як Дніпропетровського регіону, так і країні в цілому. Інститут виконує науково-дослідні роботи на замовлення підприємств, організацій, установ, результати яких згодом впроваджуються у практичну діяльність замовників.

Результати досліджень також залучаються до навчального процесу і в діяльність ряду підприємств, установ, організацій, знаходять своє відображення у підготовлених та опублікованих навчально-методичних посібниках, статтях і тезах у наукових виданнях, виступах на конференціях, симпозіумах.

На кожній кафедрі працює науково-методичний семінар, на засіданнях якого розглядаються актуальні питання у всіх сферах економічної діяльності, а також опрацьовуються існуючі та пропонуються новітні методики здійснення навчального процесу.

Викладачі ПВНЗ «ІДА» брали участь в організації та проведенні звітної наукової конференції на тему: «Концепції та моделі соціально-економічного та екологічного розвитку України: від теорії до практики», що відбулася у квітні 2015 р.

Основні проблеми, що обговорювалися на конференції:

1. Реалії та перспективи гуманітарного розвитку національної освіти.

2. Фінансовий механізм сучасного економічного розвитку.

3. Ефективне управління економічними системами підприємств у сучасних умовах розвитку України.

4. Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення системи управління підприємством.

Окрім внутрішньовузівських, викладачі беруть  активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Так за період 2014-2015 рр. викладачі інституту відвідали і виступили з доповідями на таких наукових заходах:

1. XIV міжнародна науково-практична конференція «Розвиток бухгалтерського обліку і контролю як науки» (м. Житомир, 2014 р).

2. V загальноукраїнська наукова web-конференція молодих вчених «Особливості розвитку регіонів України у нових економічних умовах» (3 березня 2014 р).

3. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми і перспективи розвитку України» (м. Ужгород, 7 березня 2014 р.).

4. І міжнародна академічна конференція «Science and Education in Australia, America and Eurasuia: Fundamental and Applied Science» (Aвстралія, Мельбурн, 23 червня 2014).

4. VII Оломоуцький симпозіум україністів Середньої і Східної Європи «Сучасна україністика: проблеми мови, літератури і культури» (Чехія, Оломоуц, 21 – 23 серпня 2014 р.).

5. Міжнародна науково-практична конференція «Нормативні, управлінські та міжнародні аспекти соціально-економічного розвитку» (м. Львів, 24-25 жовтня 2014 року).

Висновки узагальнені на основі наукових праць викладачів інституту за звітний період,  підготовлено до друку та опубліковано 35 статей, 10 тез.

Науково-педагогічні працівники ПВНЗ «ІДА» за звітний період підготовили і захистили наступні кандидатські дисертації:

1. Шепелюк В. А Бухгалтерський облік і внутрішній контроль корпоративних прав : організація та методика.

2. Литовченко І. О. Динамічні процеси у військовій лексиці української мови (назви зброї, амуніції, споруд).

Нині викладачі інституту займаються індивідуальними науково-дослідними дослідженнями з метою отримання кандидатського та докторського ступенів:

1. Юнацький М. О. Внутрішній аудит діяльності корпорацій: організація і методика.

2. Баличева В. О. Формування структури капіталу підприємства.

3. Москалюк К. В. Стратегія інноваційного розвитку аграрної сфери України.

4. Голікова К.П. Стратегія забезпечення продовольчої безпеки України.

З метою підвищення кваліфікації та вивчення передового досвіду викладання дисциплін, а також з метою підвищення наукової кваліфікації викладачі інституту періодично проходять стажування в інших вищих навчальних закладах та фінансово-економічних установах згідно з нормативами вищої школи.

Одним з основних напрямків науково-дослідної роботи інституту є наукова робота студентів.

В інституті постійно впроваджуються інтерактивні форми роботи зі студентами: лекції-діалоги «Дискусія з науковцем», майстер-класи з провідними спеціалістами з менеджменту, фінансів, обліку та аудиту тощо. Студенти вивчають світовий досвід вирішення глобальних та локальних економічних проблем та проблем управління, стратегічного планування, вивчається можливість застосування їх в Україні.

Результати наукових досліджень студенти доповідали на внутрішньовузівських науково-практичних конференціях.

 1. Малецький В.М. гр. МО-10 Підвищення ефективності інноваційної діяльності ПАТ «Інгулцький ГЗК» (керівник Мала І. Б).
 2. Чернюк А.Г. гр. МО-10 Механізм управління  логістичною системою підприємства (керівник Мала І. Б).
 3. Валіневич О.І. гр. МО-10 Збут і розподіл продукції в умовах маркетингу (керівник Мала І. Б).
 4. Литвиненко К.Г. (ФК-10), Гаврилюк Д. (ОА-09), Преображенський М. (МЗ-09), Бербер К. (МЗ-09), Дейнега М. (МЗ-09): «Оптимізація екологічної ситуації в результаті зміни застарілих транспортних засобів на електромобілі (керівник Баличева В.О.).
 5. Калугін В.І. (ФК-09) «Золотовалютний запас України в умовах глобалізації» (керівник Москалюк К. В.).
 6. Яшина А.В. (ФК-10) «Споживчий кошик українці – відповідність реальним потребам» (керівник Москалюк К. В.).

         У випускних та дипломних роботах студенти проводять дослідну роботу з питань фінансів, обліку та аудиту, менеджменту та використовують матеріали статей і тез внутрішньовузівських науково-практичних конференцій, що позитивно впливає на рівень робіт й на професійний рівень майбутніх фахівців. Щорічно кафедрами інституту проводяться олімпіади з професійно-орієнтованих дисциплін.

У сучасних реаліях особливої гостроти набуває ряд проблем які потребують комплексного вирішення: як на рівні наукових досліджень та консультувань, так і державного регулювання, з-поміж  таких: інтеграція України до Європейського співтовариства (зокрема у сфері освіти приєднання до Болонської угоди); розв’язання екологічних проблем, антикризові заходи вітчизняної економіки та безліч інших актуальних питань. Саме міжнародні науково-практичні заходи, а також ефективний обмін досвідом з іноземними колегами надають змогу науковцям інституту виробити спільні концепції, винайти і запропонувати новітні підходи до вирішення означених задач, подивитись на досліджувані проблеми під іншим кутом зору.

Зважаючи на викладене вище, слід зазначити, що кафедри інституту укомплектовані висококваліфікованими спеціалістами, які постійно займаються науковою і педагогічною діяльністю, підвищують рівень своєї кваліфікації та активно передають свій практичний досвід майбутнім спеціалістам.

Усі результати науково-дослідної діяльності співробітників кафедр інституту значною мірою підвищують якість підготовки фахівців усіх рівнів.

Беручи участь у міжнародних конференціях викладачі інституту набувають досвід взаємовідносин із своїми колегами, встановлюють зв’язки творчої співпраці з навчальними закладами України і Європи, розвивають співробітництво з іноземними навчальними закладами, підвищуючи тим самим рівень своєї кваліфікації, що відповідним чином відображається на якості навчального процесу.

11. Виховна робота

Важливою складовою підготовки висококваліфікованих фахівців є виховна робота, без якої неможливо забезпечити повноцінну підготовку спеціалістів і свідомих громадян,  що зможуть вільно, впевнено орієнтуватися у реаліях  економічного та політичного сьогодення  країни.

Основне завдання виховної роботи –  систематична і цілеспрямована  підготовка особистості студентів інституту до активної діяльності в громадянському демократичному суспільстві, формування у них ідей,  поглядів, почуттів до різних проявів економічної та політичної дійсності, відповідального ставлення до навчання, патріотичних почуттів, естетичних смаків, раціональних практичних навичок тощо.

Робота на факультеті економіки та менеджменту  проводиться згідно із затвердженим загальноінститутським планом виховної роботи та з дотриманням рекомендацій МОН України щодо організації виховної роботи у вищих навчальних закладах.

На початку семестру особливу увагу було приділено адаптації студентів І курсу до навчання в інституті, зокрема проведено:

•        вступний семінар, у якому брали участь всі студенти 1 курсу, декан факультету, завідувачі кафедр, куратори груп. Студентів ознайомили зі специфікою роботи факультету, структурою інституту, особливостями навчального процесу, розкладу занять та виховними заходами протягом року. До відома студентів були доведені основні вимоги стосовно навчального процесу та організаційних заходів;

•        кураторські години на тему «Навчальна діяльність студентів в умовах кредитно-модульної системи», під час якої куратори ECTS пояснюють особливості навчання за кредитно-модульною системою, виконання самостійної роботи, відвідування консультацій, оцінювання за 100-бальною шкалою оцінювання та складання екзаменів та заліків. Представлено навчальний план з дисциплін, що вивчаються на 1 курсі, та охарактеризовано вимоги до рівня знань та умінь. 

•        проведення первинного інструктажу з техніки безпеки, дата якого фіксується в академічних журналах та закріплюється підписами студентів.

•        проведення кураторських годин, присвячених темам про правила поведінки та обв’язки студентів, норми етикету. 

У 2014-2015 навчальному році в ІДА  проведені заходи, присвячені визначним датам, які супроводжувалися конкурсом привітальних та інформаційних газет і плакатів.

Наприкінці другого тижня вересня проведено День здоров’я із залученням студентів і викладачів інституту до спортивних естафет та змагань.

До Дня робітників освіти студенти підготували святковий концерт.

До дня українського козацтва проведено виставку робіт народної творчості для студентів і викладачів, а також  благодійний ярмарок. Зібрані кошти були передані бійцям 20-ї танкової бригади.

Восени факультет вшановував жертв Голодомору та політичних репресій.

Святкування англійського свята «Halloween», Дня студента, Різдва та Нового року було відзначили  вечорами відпочинку та концертами.

У грудні проведено тематичні кураторські години до дня боротьби з ВІЛ/СНІД.

Традиційне святкування масляної супроводжувалося благодійним ярмарком.

До дня 8 березня проведено вікторину «Брейн-рінг» між студентками та викладачами – жінками.

У квітні для школярів 9-11 класів проведено ділову бізнес - гру  «Дайджест 2015».

Проведено тематичні виховні години, які присвячені 70-й річниці Перемоги над нацизмом.

У травні місяці в межах всеукраїнського святкування проведено День вишиванки .

Також протягом року регулярно  проводилися  збори та індивідуальні бесіди зі студентами з питань результативності навчального процесу, єдності цілей трудової діяльності викладачів і навчально-пізнавальної діяльності студентів, принципам взаємної поваги, формуванню та підвищенню культурного та інтелектуального рівня студентів, вихованню професійної гордості, працьовитості.

Проведено індивідуальні бесіди з батьками, щодо успішності студентів та їх відвідування навчальних занять.

 


Як нас знайти